کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌ , س‍ب‍زوار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
زل‍زل‍ه‌--م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
<ت‍اب‍ش‍پ‍ور= ت‍اب‍ش‌ پ‍ور>، م‍ح‍م‍د رض‍ا
دل‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مبانی مهندسی زلزله و بارگذاری < لرزه ای = لرزه ای >
<تابشپور= تابش پور>، محمد رضا ؛  تهران , سبزوار فدک ایساتیس , دانشگاه تربیبت معلم سبزوار   ، ۱۳۸۸ , ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ت۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های فعالیت فرهنگی در دانشگاه
دلبری ، مهدی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۵۷۱۴۰۰۲۰۰۶,نمابر ناشر ; ۰۵۷۱۴۰۰۲۰۰۶,آدرس ناشر :سبزوار- پردیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار- صندوق پستی 793 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۳‬,‭د۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک