کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ات‍ص‍ال‌T -buts
ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ق‍اب‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ --م‍ش‍اغ‍ل‌
اض‍طراب‌ -- درم‍ان‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ --ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
ف‍ش‍ار --درم‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ و م‍رگ‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
اس‍ت‍رس‌ و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ورا
ف‍رزان‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ه‍ارت‌ ،آش‍ل‍ی‌ ب‌.
ک‍ی‌ری‍اک‍و، ک‍ری‍س‌
ه‍ارگ‍ری‍وز، ج‍رارد
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
ش‍وارت‍س‌، ج‍ک‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌،۱۳۳۴-
خ‍وش‍اب‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
م‍ی‍ش‍ل‌، م‍ی‍ن‍ا
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳-
ک‍لان‍ت‍ری‌، رض‍ا
ف‍در، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌ اس‌.، ۱۹۵۴ - م‌
<ج‍ان‌ ب‍زرگ‍ی‌= ج‍ان‌ب‍زرگ‍ی‌>، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
روزب‍ه‍ان‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ارگ‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌. ؛ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استرس : علل ، علائم ، نشانه ها، راه حل ها
میشل ، مینا ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌م۹۷۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تنیدگی یا استرس :بیماری جدید تمدن
استورا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در مفهوم مرگ در ذهن کودک ؛ آثار روانی ، نظریه های روان شناختی و راهبردها
کریمی ، عبدالعظیم ،۱۳۳۴- ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌م۴‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استرس
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهار استرس در معلمان
کی ریاکو، کریس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۴۰‬,‭‌ک۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر فشارهای روانی :برنامه ۱۵ روزه دستیابی به آرامش
شوارتس ، جکی ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭‌ش۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استرس ، یا، کنترل فشار روانی
هارگریوز، جرارد ؛  تهران موسسه مهربان نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‍ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی برای مبتلایان به استرس پس از ضربه ناشی از درگیری نظامی
هارت ،آشلی ب . ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و طراحی قاب های بتن آرمه با میانقاب های مصالح بنایی مقاوم سازی شده به روش پیش تنیدگی
فرزان ، بهنام ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به < اتیسم = اوتیسم >و مقایسه آن با مادران کودکان عادی
خوشابی ، کتایون ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فشار روانی ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )
رضائیان ، علی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر واشر بر رفتار چرخه ای اتصال < تی استاب = تی استاب >با< پیچ های = پیچهای >مقاومت بالا
کلانتری ، رضا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۵۹،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<شیوه های = شیوه های >درمانگری ، اضطراب و تنیدگی ( استرس )
<جان بزرگی = جان بزرگی >، مسعود، ۱۳۴۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ج۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی
قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه . ؛تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌س۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی _ رفتاری اختلال استرس پس از سانحه
فدر، جکلین اس .، ۱۹۵۴ - م ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک