کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
خ‍ط
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ه‍ن‍ر --ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ت‍اری‍خ‌ - پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ - ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌ - آداب‌ و رس‍وم‌-ن‍ک‍ت‍ه‌ گ‍وی‍ی‌ ه‍او گ‍زی‍ن‍ه‌ گ‍وی‍ی‌ ه‍ا- ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌ - آداب‌ و رس‍وم‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌--م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
اس‍اطی‍ر ای‍ران‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍دون‌ ج‍ن‍ی‍دی‌
ع‍ل‍ی‌ س‍ام‍ی‌
رض‍ای‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌،۱۳۱۱-
م‍ص‍طف‍ی‌ ف‍رزام‌
ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۲۴-
<اس‍لام‍ی‌ ف‍رد= اس‍لام‍ی‌ف‍رد>، زه‍را
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌،۱۲۵۲- ۱۳۱۴
آل‍ن‌، ت‍ون‍ی‌،۱۹۴۶-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
ن‍ام‍ج‍و،ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۵ -،گ‍ردآورن‍ده‌
ات‍ن‍ان‍اوک‍رات‍ی‍س‌
وی‍ت‌، م‍ری‌، م‌- ۱۹۳۹
ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۲-
گ‍ی‍رش‍م‍ن‌،< روم‍ن‌= روم‍ان‌>،۱۸۹۵-۱۹۷۹ م‌
س‍ازگ‍ارا، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۲۱-
م‍ح‍م‍دی‌ م‍لای‍ری‌، م‍ح‍م‍د
زن‍دن‍ی‍ا، اردش‍ی‍ر، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ح‍م‍ود ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌
ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
ع‍ی‍لام‌
س‍م‍ت‌
ع‍ف‍اف‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رز
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ج‍ان‍زاده‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ،دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ک‍ارن‍ون‌ ف‍ردوس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ک‍ت‍وب‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
ق‍وان‍ی‍ن‌
ت‍وس‌
ن‍س‍ل‌ ب‍اران‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
در
خ‍ی‍ام‌
ج‍اودان‌ خ‍رد
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمینه فرهنگ و تمدن ایران
محمود بختیاری ، علیقلی ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌م۳ز۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و میراث ایران
زندنیا، اردشیر، مترجم و گردآورنده ؛  [تهران ] جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭ز۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی
محمدی ملایری ، محمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴-۹۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیمای فرهنگی ایران
نامجو،عباس ،۱۳۴۵ -،گردآورنده ؛  تهران عیلام   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ن۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
قدیانی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جهان ایرانی و ایران جهانی :تحلیل رویکرد جهانگرایانه در رفتار، فرهنگ و تاریخ ایرانیان
ثلاثی ، محسن ،۱۳۲۴- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ث۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی هنر(درک عمومی هنر )مشتمل بر:مبانی تاریخی و فرهنگی هنرهای ...
محسنی ،حسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن و فرهنگ ایران
رضایی ،عبدالعظیم ،۱۳۱۱- ؛  تهران در   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭ر۶‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرور دانای آسمان ها
آلن ، تونی ،۱۹۴۶- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۲۷۰‬,‭آ۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
قدیانی ، عباس ،۱۳۴۲- ؛  تهران فرهنگ مکتوب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌ق۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
<اسلامی فرد= اسلامی فرد>، زهرا ؛  قم : تلفن ناشر :, 9640255219نمابر ناشر ;, 6164477آدرس ناشر :قم ، خیابان شهدا، کوچه 23، پلاک 3 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گاهنگاری ایران از هشت هزار تا دوهزار پیش از میلاد
ویت ، مری ، م - ۱۹۳۹ ؛  کرمان نسل باران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۶‬,‭و۹‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایرانیان در بزم فرزانگان
اتناناوکراتیس ؛  کارنون فردوسی   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭آ ۲ ‌ف‍ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تمدن ساسانی - جلد دوم
علی سامی ؛  سمت   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۰۵‬,‭‌س۲ ‌ت۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و مهاجرت آریائیان بر پایه گفتارهای ایرانی
فریدون جنیدی ؛  تهران مولف   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف ۶ ز۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خط و زبان در گذر فرهنگ ایران
مصطفی فرزام ؛  تهران قوانین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭P‬,‭۲۱۱‬,‭‌ف۴۳‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران :از آغاز تا انقراض ساسانیان
پیرنیا، حسن ،۱۲۵۲- ۱۳۱۴ ؛  [تهران ]. خیام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران از آغاز تا اسلام
گیرشمن ،< رومن = رومان >،۱۸۹۵-۱۹۷۹ م ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه در آینه :گسل های اجتماعی یا ارزشها و هنجارها تحلیلی در جامعه شناسی آموزش و پرورش
سازگارا، پروین ، ۱۳۲۱- ؛  تهران انتشارات رز   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک