کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ع‍ه‍دات‌(ح‍ق‍وق‌ - )ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، ب‍ی‍م‍ار، پ‍زش‍ک‌، ت‍ع‍ه‍دات‌، ق‍رارداد درم‍ان‌
ق‍رارداده‍ا -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌-- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌ -- اص‍لاح‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌)
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌
ت‍ع‍ه‍دات‌(ح‍ق‍وق‌ - )ای‍ران‌
ش‍روط ض‍م‍ن‌ ع‍ق‍د -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
اخ‍ب‍اری‌، ال‍ه‍ه‌، ۱۳۶۸-
ن‍ام‍ی‌، م‍ان‍دان‍ا
م‍وح‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۰۳-
ب‍ه‍رام‍ی‌اح‍م‍دی‌،ح‍م‍ی‍د
ام‍ی‍ری‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،۱۲۹۷-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۳-
ت‍وک‍ل‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۴۴
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۲-
ک‍ام‍ی‍ار، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۳-
ب‍اق‍ری‌، اح‍م‍د،- ۱۳۴۷
ک‍ردب‍چ‍ه‌، م‍رج‍ان‌، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر: ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
دان‍ش‍ور
م‍ی‍زان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آن‌
ع‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی
صفایی ، حسین ،۱۳۱۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۶/۵۵‬,‭‌ص۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آرای دادگاههای حقوقی
کامیار، محمدرضا،۱۳۴۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ک۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران عصر حقوق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق مدنی :حقوق تعهدات
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۸-۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ج۷د۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تعهدات
امیری قائم مقامی ، عبدالمجید،۱۲۹۷- ؛  تهران نشر دادگستر: نشر میزان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :نظریه عمومی تعهدات
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۱۰‬,‭‌ک۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات عقود و قراردادها:حقوق مدنی (۳)
بهرامی احمدی ،حمید ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ب۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۸۳۰‬,‭‌ش۹‌س۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :نظریه عمومی تعهدات
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۱۰‬,‭‌ک۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۳ : تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مختصر حقوق مدنی
موحد، محمدعلی ،۱۳۰۳- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۴ : شروط ضمن عقد
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تعدیل قرارداد
بیگدلی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۲۷‬,‭‌ب۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی ( مواد ۲۶۴ الی ۳۰۰ :) سقوط تعهدات
باقری ، احمد،- ۱۳۴۷ ؛  تهران انتشارات آن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۸۳۰‬,‭‌ب۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ضمان در حقوق مدنی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۰۰‬,‭‌ج۷‌ض۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق حاکم بر آثار هنری و کنوانسیون های < بین المللی = بین المللی >
کردبچه ، مرجان ، ۱۳۵۵- ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭‌ک۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
توازن منافع طرفین در قراردادهای < بین المللی = بین المللی >نفتی
اخباری ، الهه ، ۱۳۶۸- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۹۱۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انتقال تعهد
توکلی کرمانی ، سعید،- ۱۳۴۴ ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۸۳۰‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ماهیت حقوقی رابطه بیمار و پزشک در حقوق ایران
نامی ، ماندانا ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۳۴،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک