کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۸-
<ح‍م‍ی‍دی‌ زاده‌= ح‍م‍ی‍دی‌زاده‌>، م‍ح‍م‍درض‍ا،- ۱۳۳۵
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌، ۱۳۳۰-
اول‍س‍ن‌،< دی‍وی‍د= دی‍ود>
رض‍وی‌، س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ب‍روج‍رد)
م‍دی‍ران‌ ام‍روز
ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیریهای = تصمیم گیریهای < >چندمعیاره = چند معیاره >
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای < تصمیم گیری = تصمیم گیری < >چند معیاره = چندمعیاره >
اولسن ،< دیوید= دیود> ؛  تهران مدیران امروز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری < >چندمعیاره = چند معیاره >
آریانژاد، میربهادرقلی ، ۱۳۳۰- ؛  بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی (بروجرد)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭آ۴‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری < >چند شاخصه = چندشاخصه >در شرایط اطمینان و عدم اطمینان
رضوی ، سید حسین ، ۱۳۵۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۶۹۲،آدرس ناشر :تهران -خ انقلاب -خ ۱۲ فروردین -پ ۲۹۰ ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭ر۶‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >هوشمند و خلاق
<حمیدی زاده = حمیدی زاده >، محمدرضا،- ۱۳۳۵ ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ت۵‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک