کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌
آم‍ار -ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۸-
روش‌، روب‍رت‍ا
م‍ی‍چ‍ل‌، ت‍رن‍س‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
<س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د
<گ‍ی‍ب‍س‍ن‌= گ‍ی‍ب‍س‍ون‌>، راب‍رت‌ ل‍وئ‍ی‍س‌،۱۹۲۷-
آذر، ع‍ادل‌،۱۳۴۵-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ب‍اوک‍ر، آل‍ب‍رت‌ ه‍ازم‍ر، ۱۹۱۹-
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار،۱۳۱۹-
ب‍ی‍دآب‍اد، ب‍ی‍ژن‌
ای‍ران‌ن‍ژادپ‍اری‍زی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۴-
ث‍اق‍ب‌ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
ل‍ت‍رن‍ر، س‍ی‌.ج‍ی‌.
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ "س‍م‍ت‌"
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ه‍س‍ت‍ان‌: ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ی‍ژن‌ ب‍ی‍دآب‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و مدیریت ( روش پرت =treP (
لترنر، سی .جی . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ل۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تصمیم گیری در سازمان
سعادت ، اسفندیار،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی و آنالیز< تصمیم گیری = تصمیم گیری >
<سیدحسینی = سید حسینی >، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیریهای = تصمیم گیریهای < >چندمعیاره = چند معیاره >
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی هدف :پروسه تصمیم گیری اپیتیم با اولویتهای متفاوت و روش حل آن با کامپیوتر
بیدآباد، بیژن ؛  بیژن بیدآباد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ب۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار مهندسی
باوکر، آلبرت هازمر، ۱۹۱۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم آماری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭‌ب۹‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )همراه با سئوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت ...
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان : نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ص۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >و تعیین < خطمشی = خط مشی >دولتی
الوانی ، مهدی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی "سمت "   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مردم در سازمانها :زمینه رفتار سازمانی
میچل ، ترنس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
ایران نژادپاریزی ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >کاربردی ( رویکرد< = MDAMام ای دی ام )
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭آ۴‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مشاوره و راهنمایی
<گیبسن = گیبسون >، رابرت لوئیس ،۱۹۲۷- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌گ۹ز۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
روش ، روبرتا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فن آوری اطلاعات
ثاقب تهرانی ، مهدی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ث۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5