کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍روای‍ا، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۱۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍دور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ ی‍وی‍چ‌، ۱۷۹۹- ۱۸۳۷ ،hciveegreS rdnaskelA ,nikhsuP
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰hcivealokiN veL ,iotsloT .
 
پدیدآور:
ت‍روای‍ا،ه‍ان‍ری‌،۱۹۱۱-
ت‍روای‍ا، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۱۱-
ت‍روای‍ا، ه‍ان‍ری‌،۱۹۱۱ - م‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پوشکین :زندگینامه
تروایا، هانری ، ۱۹۱۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۳۰‬,‭‌ت۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح مفصل احوال و آثار لئون تولستوی نویسنده نامدار روسیه
تروایا، هانری ، ۱۹۱۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۵۴/۵‬,‭‌ت۹‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داستایفسکی :شرح حال و تحلیل آثار
تروایا،هانری ،۱۹۱۱- ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۶۲/۵‬,‭د۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرقت ادبی ( داستان )
تروایا، هانری ،۱۹۱۱ - م ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۱۰‬,‭‌ت۴‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک