کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍رم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
پ‍ول‌
ش‍ورا
س‍ازم‍ان‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و .ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ص‍ادرات‌ و واردات‌-- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
<ش‍ف‍ری‍ت‍ز= ش‍ف‍ری‍ف‍ت‍ز>، ج‍ی‌.۱۹۴۴ - وی‍راس‍ت‍ار
<ن‍ی‍ک‍و م‍رام‌= ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌>، ه‍اش‍م‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۱-
ف‍ولادی‌ ن‍س‍ب‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۲۶-
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۰-
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
وح‍ی‍دی‌ ال‍ی‍زئ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
غ‍ن‍وی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۳۰-
م‍وس‍ی‌ رم‍ض‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
آب‍ن‍وس‌، س‍ورن‌،۱۳۳۰-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود
زم‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ف‍ر، گ‍ارو
گ‍وه‍ری‍ان‌،م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌۱۳۳۱-
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌، آژن‍گ‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ب‍ش‍ارت‌: ت‍رم‍ه‌
ف‍رزان‍ه‌: ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری ( انگلیسی ، فارسی /فارسی ، انگلیسی )شامل :بیش از ۲۲۰۰۰ واژه و اصلاح
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه ، آژنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ح۷‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پول ،ارز و بانکداری
زمانی فراهانی ، مجتبی ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭ز۸‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی :تحلیل کاربردی ، ارزشی از رفتار انسانی
مشبکی ، اصغر ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الفبای برنامه نویسی بزبان بیسیک و مفسرcisaB - WG
متحد، محمود ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده مسائلی از استانداردهای حسابرسی و حسابداری همراه با پاسخهای مشروح
هوانسیان فر، گارو ؛  [تهران ] ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
آبنوس ، سورن ،۱۳۳۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۷-۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته ( ۲و۱)
همتی ، حسن ،۱۳۲۱- ؛  تهران بشارت : ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‍ه۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته
موسی رمضانی ، حمیدرضا ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای حسابرسی انجمن حسابداران خبره APCIA:استانداردهای گزارشگری حسابرسی همراه با پاسخهای مشروح :قابل استفاده داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد،...
هوانسیان فر، گارو ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‍ه۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری دولتی ( :شامل بیش از ۴۰۰ سوال چند گزینه ای ، تشریحی و مسائل حل شده )مورد استفاده دانشجویان رشته های حسابداری ...
باباجانی ، جعفر ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۱۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حسابداری وحید انگلیسی - فارسی
وحیدی الیزئی ، ابراهیم ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭و۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مباحث جاری در حسابداری
همتی ، حسن ،۱۳۲۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‍ه۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت مالی :نظریه ها، مفاهیم ، کاربردها...
<نیکو مرام = نیکومرام >، هاشم ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت ( راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه های تحقیقی و کارشناسی ارشد و دکترا)
تهران ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوری های >سازمان : اسطوره ها
<شفریتز= شفریفتز>، جی .۱۹۴۴ - ویراستار ؛  تهران فرزانه : ترمه   ، ۱۳۷۸-۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ش۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
فولادی نسب ، ناصر، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ف۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت آن
غنوی ، غلامرضا، ۱۳۳۰- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌غ۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فنون و روشهای مشاوره
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  نشر ترمه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ش۹‌ش۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فروش در صادرات
گوهریان ،محمد ابراهیم ۱۳۳۱- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌گ۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9