کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ان‍گ‍ی‍زش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ت‍رس‌ از ام‍ت‍ح‍ان‌
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ و اس‍لام‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ و م‍ذه‍ب‍ی‌
ق‍رآن‌ -- اخ‍لاق‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌.
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ س‍ی‍اس‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ه‍راس‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ . ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍رس‌
 
پدیدآور:
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۵-
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ی‍ون‍ک‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌۱۳۴۶-
گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۴۶-
ری‍و، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
اس‍ح‍اق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۱-
زن‍دی‍ه‌،م‍ه‍دی‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۵۰-
س‍ی‍گ‍ل‍ر،آوا
م‍ص‍ب‍اح‌ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۱۳-
اب‍وطال‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۵۴-
ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۴-
پ‍ی‍ل‌، ن‍ورم‍ن‌ وی‍ن‍س‍ن‍ت‌،۱۸۹۸-
ل‍ی‍ن‍دزی‌،اس‌.ج‍ی‌.ئ‍ی‌.
ش‍ک‍رال‍ل‍ه‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ ب‍رگ‍ر، ری‍م‍ون‍د
ک‍رات‍وچ‍وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رادی‌، ۱۹۴۹-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌،
گ‍ودوی‍ن‌، دون‍ال‍د
 
ناشر:
طاووس‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
س‍م‍ت‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
م‍درس‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ (ع‌)
ن‍ش‍ر ن‍وان‍دی‍ش‌
رش‍د
ن‍ش‍ر روان‌
س‍خ‍ن‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ی‍گ‍ان‍ه‌
م‍رواری‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فوبی
گودوین ، دونالد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۵‬,‭‌گ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو، جان مارشال ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( روشهای درمانگری )
کراتوچویل ، تامس رادی ، ۱۹۴۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی ترس
یونکر، هلموت ؛  تهران یگانه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ت۴‌ی۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اضطراب امتحان :ماهیت ، علل ،درمان ،همراه با آزمونهای مربوطه
بیابانگرد،اسماعیل ۱۳۴۶- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۶‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح نهایه الحکمه
زندیه ،مهدی ؛  قم طاووس بهشت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۳‬,‭ط۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تربیت
امینی ، ابراهیم ، ۱۳۰۴- ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با کودکم رفتار کنم ؟
گاربر، استیون ، ۱۹۴۶- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌گ۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی
لیندزی ،اس .جی .ئی . ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها چه بگوئیم
سیگلر،آوا ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۷۲‬,‭‌س۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شما می توانید اگر باور کنید می توانید
پیل ، نورمن وینسنت ،۱۸۹۸- ؛  تهران نشر نواندیش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌پ۹‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
به سوی او
مصباح یزدی ، محمدتقی ،۱۳۱۳- ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌م۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جام عبرت :بررسی عملکرد عوام و خواص در حادثه عاشورا با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری
اسحاقی ، حسین ،۱۳۴۱- ؛  قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تربیت دینی از دیدگاه امام علی ( ع )
ابوطالبی ، مهدی ،۱۳۵۴- ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >حکومت دینی
شکراللهی ، مرتضی ؛  تهران دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۹‬,‭‌ش۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چگونه روان سالم تری داشته باشیم ؟
علیزاده ، مصطفی ، ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ع۸‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<شیوه های = شیوه های >تغییر رفتار
میلتن برگر، ریموند ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱-۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >فیزیولوژیکی
کالات ، جیمز،۱۹۵۰- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق در قرآن
مکارم شیرازی ، ناصر،۱۳۰۵- ؛  قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌م۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3