کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ران‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍طوره‌
س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍وپ‍ن‍ه‍اور -، آرت‍ور -، ۱۷۸۸- ۱۸۶۰ م‌ -- .داس‍ت‍ان‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ گ‍وه‍ر س‍ن‍گ‌
 
پدیدآور:
ب‍ات‍رو، آن‍ت‍ون‍ی‍و ام‌
روزن‍ب‍رگ‌، دون‍ا
ف‍لاح‌، غ‍لام‌ف‍اروق‌
طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۱۴-
ی‍ال‍وم‌، اروی‍ن‌ دی‌.، ۱۹۳۱ - م‌
م‍ح‍م‍د (م‍ه‍رداد ) ع‍رب‍ش‍اه‍ی‌
زاه‍دی‌ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۱-
دون‍ار وزن‍ب‍رگ‌
ن‍ورم‍ن‌ م‍ک‌ گ‍راث‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ران‍ه‌
ت‍ران‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی
طوسی ، بهرام ،۱۳۱۴- ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های یونان
روزنبرگ ، دونا ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۷۸۰‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی برخی از اندیشه های اجتماعی در شعر( مکتب هندی قرن های ۱۱ و۱۲ :) موج اجتماعی سبک هندی
فلاح ، غلام فاروق ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۷۹‬,‭‌ف۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نام ایرانیان
زاهدی نیا، علی ،۱۳۴۱- ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۳۰۲۰‬,‭ز۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان شوپنهاور
یالوم ، اروین دی .، ۱۹۳۱ - م ؛  مشهد انتشارات ترانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۷۳‬,‭‌ش۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش دیجیتالی ( با تاکید بر آموزش از راه دور)
باترو، آنتونیو ام ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های یونان
دونار وزنبرگ ؛  ترانه   ،
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۷۸۰‬,‭ر ۹ ‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عصر جواهرات
محمد (مهرداد ) عربشاهی ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TSV‬,‭۵۲‬,‭‌ع۴‌ع۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی معماری
نورمن مک گراث ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۷‌ع۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک