کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍راف‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‌آه‍ن‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
راه‍س‍ازی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌--م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
راه‍ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--چ‍ک‍ی‍ده‌ دروس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ج‍م‌، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د،۱۳۳۷-
س‍ال‍ت‍ر، ری‍چ‍ارد ج‍ان‌،
ب‍ه‍روزی‌،ک‍م‍ال‌
ب‍ن‍ک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۱۹ -گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ک‍ائ‍ی‌، م‍ه‍ران‌،۱۳۵۴-
ع‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار،۱۳۳۹-
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌،ح‍م‍ی‍د،۱۳۱۹ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
آن‍دروود، راب‍ی‍ن‌ ت‍ی‌
خ‍ی‍س‍ت‍ی‌، س‍ی‌.ج‍وت‍ی‍ن‌،۱۹۲۸-
<س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
رای‍ت‌، پ‍ل‌،۱۹۳۲-
ش‍اه‍ی‌ ، ج‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ارک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌،م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ و ت‍راف‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‍ه‍ا و ده‍ی‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر ان‍گ‍ی‍زه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک
شاهی ، جلیل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۶‬,‭‌ت۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترابری ( :اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل )
رایت ، پل ،۱۹۳۲- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ،مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭ر۲‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیمی در مهندسی ترافیک
بهروزی ،کمال ؛  تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۶‬,‭‌ب۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترابری
بنکس ، جیمز ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌ب۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عمران :چکیده ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی ده دوره آزموان کارشناسی ارشد
بکائی ، مهران ،۱۳۵۴- ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌ب۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی < راه آهن = راه آهن >
بهبهانی ،حمید،۱۳۱۹ -گردآورنده و مترجم ؛  اصفهان دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TF‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک
سالتر، ریچارد جان ، ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۳‬,‭‌س۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<راهسازی = راه سازی >
منجم ، محمد سعید،۱۳۳۷- ؛  تهران نشر انگیزه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭‌م۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک
عربانی ، مهیار،۱۳۳۹- ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۳‬,‭‌ع۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترابری
خیستی ، سی .جوتین ،۱۹۲۸- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ،مرکز نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌خ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات حمل ونقل
بهبهانی ، حمید،۱۳۱۹ -گردآورنده ؛  اصفهان موسسه علمی دانش پژوهان برین ، انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌ب۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد
<سیدحسینی = سید حسینی >، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک :تئوری و کاربرد
بهبهانی ، حمید ؛  تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌ب۹‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک و حمل و نقل
بهبهانی ، حمید ؛  تهران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌ب۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح هندسی راه
آندروود، رابین تی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭آ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک