کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روزب‍ه‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌( خ‍ان‍دان‌)
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -ای‍ران‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، رض‍اب‍ن‌ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر،۱۰۴۴-۹۷۴ ق‌.
ه‍ن‍ر --ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ --ای‍ران‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ ای‍ران‍ی‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ - ای‍ران‌ -م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور ای‍ران‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ --ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر-ه‍ن‍ر ای‍ران‌ در طل‍ی‍ع‍ه‌ اس‍لام‌ - ه‍ن‍ر ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌- م‍ع‍م‍اری‌- ه‍ن‍ر غ‍زن‍وی‌-
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍اچ‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴-
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۲۸-
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌، ۱۳۶۱-
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
پ‍وپ‌، آرت‍وراپ‍ه‍ام‌،۱۹۶۹-۱۸۸۱
س‍ع‍ی‍دآب‍ادی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ،
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۸-
ا.م‌.ک‍ورک‍ی‍ان‌
م‍ح‍م‍درض‍ا ه‍ن‍رور
پ‍وپ‌، آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌، ۱۸۸۱- ۱۹۶۹
ب‍ی‍ن‍ی‍ون‌، لارن‍س‌، ۱۸۶۹- ۱۹۴۳
ک‍ن‍ب‍ی‌، ش‍ی‍لا ر.
 
ناشر:
ص‍ب‍ای‌ س‍ح‍ر
ی‍س‍اول‍ی‌
ع‍ف‍اف‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز
م‍ول‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
پ‍ی‍ک‍ره‌
م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیر تاریخی نقاشی ایرانی
بینیون ، لارنس ، ۱۸۶۹- ۱۹۴۳ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌ب۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیر و صور نقاشی ایران
پوپ ، آرتور اپهام ، ۱۸۸۱- ۱۹۶۹ ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر،۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شاهکارهای هنر ایران
پوپ ، آرتوراپهام ،۱۹۶۹-۱۸۸۱ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌پ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی هنر(درک عمومی هنر )مشتمل بر:مبانی تاریخی و فرهنگی هنرهای ...
محسنی ،حسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طرح و تذهیب
ماچیانی ، حسینعلی ،۱۳۴۴- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رضا عباسی اصلاح گر سرکش
کنبی ، شیلا ر. ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۹۹‬,‭‌ع۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جلوه های هنر پارسی :نسخه های نفیس ایرانی قرن ۶ تا ۱۱ هجری قمری موجود در کتابخانه ملی فرانسه
کتابخانه ملی فرانسه ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌ک۲‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با هنر های سنتی ۲
یاوری ، حسین ؛  تهران صبای سحر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۰۷‬,‭‌ی۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
باغهای خیال
ا.م .کورکیان ؛  تهران نشر و پژوهش فرزان روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌ک۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران 7( ( هنر سامانی و غزنوی
تهران مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۲ ‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رسم المشق تذهیب
محمدرضا هنرور ؛  تهران میردشتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۵‬,‭‌ه۹ ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر، ۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنرر ۸ /خاندان روزبهان شیرازی
معتقدی ، کیانوش ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹‬,‭،/‌ف۲،‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هنر تذهیب
سعیدآبادی ، سلیمان ، ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۲۲۱۹۶۱۷،آدرس ناشر :اصفهان - خ استانداری - جنب موزه هنرهای معاصر ،نام قبلی ناشر :- سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌س۷‍ه۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک