کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍لاق‍ی‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍دی‍د
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌- ن‍وآوری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ل‍ن‍س‍ک‍ی‌، ن‍ی‍ک‌
م‍ی‍چ‍ل‌، ت‍رن‍س‌
داش‍گ‍رزاده‌ ، خ‍داب‍خ‍ش‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ت‍ی‍ران‍ی‌ ،ف‍ل‍ورا۱۳۳۵-
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۳۰-
چ‍م‍پ‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۴۲-
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ورم‍ن‌، آب‍راه‍ام‌،۱۹۳۳-
ه‍اروی‌ ، دون‍ال‍د اف‌
ص‍راف‍ی‌زاده‌، اص‍غ‍ر،۱۳۳۰-
ه‍م‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۸-
پ‍س‍ران‌ق‍ادر، م‍ج‍ی‍د،۱۳۳۳-
ک‍وک‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۳۸م‌-.
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹
ت‍اش‍م‍ن‌،م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۷-
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۲۴-
ری‍چ‍ارد اچ‌ .ه‍ال‌
ت‍س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۳-
ل‍وت‍ان‍ز، ف‍رد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ی‍س‍اول‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
م‍ی‍ر
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌: ه‍وای‌ ت‍ازه‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
آم‍وزه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بهبود روشها و حیطه عملکرد آن
داشگرزاده ، خدابخش ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭د۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد تجربی به توسعه سازمان ( مدیریت تحول )
هاروی ، دونالد اف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‍ه۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی دوباره مدیریت دستور کار رهبری نوین
چمپی ، جیمز، ۱۹۴۲- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‌چ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
کورمن ، آبراهام ،۱۹۳۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توسعه ( تحول سازمان بر مثابه استراتژی توسعه )
محمدزاده ، عباس ، ۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول سازمانی
تسلیمی ، محمدسعید، ۱۳۳۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ت۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمانها(راهنمای عملی مدیران و مشاوران )
ابلنسکی ، نیک ؛  تهران نشر آروین : هوای تازه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ف‍لا۲‌م۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نهادی کردن نوآوری در سازمان
سلطانی تیرانی ،فلورا۱۳۳۵- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌س۸‌ن۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سازمان : ساختار ، فرایند و ره آوردها
ریچارد اچ .هال ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مردم در سازمانها :زمینه رفتار سازمانی
میچل ، ترنس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختار سازمانی
اعرابی ، محمد،۱۳۳۰- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ف‍لا۶ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی دوباره شرکتها :منشور انقلاب سازمانی
همر، مایکل ، ۱۹۴۸- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ، خلاقیت و تحول سازمانی (دریچه ای به جهان نیک فرجامی در نوسازی اداری )
پسران قادر، مجید،۱۳۳۳- ؛  تهران کیفیت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭‌پ۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی کارآفرینی :راهنمای راه اندازی و مدیریت کسب و کاری برای خود
کوک ، جیمز،۱۹۳۸م -. ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۵‬,‭‌ک۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گامی برای همسازی هدف های فردی و سازمانی
ماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)
صرافی زاده ، اصغر،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
لوتانز، فرد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ل۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نوآوری بستر پیروزی ( راهنمای کاربردی در رهبری مدیریت دگرگونی و نوسازی سازمانی )
تاشمن ،مایکل ،۱۹۴۷- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ت۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4