کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ازه‌ ه‍ا
س‍ازه‌ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- روش‍ه‍ای‌ م‍ات‍ری‍س‍ی‌
س‍ازه‌ --ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
س‍ازه‌ ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اپ‌ --۲۰۰۰(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--چ‍ک‍ی‍ده‌ دروس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
س‍ازه‌--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸-
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
لاج‍وردی‌،م‍ه‍ی‍ار،۱۳۵۴ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍اوه‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۳۲-
ت‍ه‍ران‍ی‌زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍ک‍ائ‍ی‌، م‍ه‍ران‌،۱۳۵۴-
ک‍اردس‍ت‍ون‍س‍ر، ه‍ای‍رت‍ی‍ن‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،اش‍رف‌
ن‍وری‍س‌، چ‍ارل‍زه‍د،۱۹۱۰daeH selrahC,sirroN -
س‍اک‌، رون‍ال‍د
رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، م‍ح‍م‍د
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
اخ‍وان‌ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸-
ف‍ام‍ورزاده‌، ف‍رش‍ی‍د،۱۳۳۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
دان‍ش‍ک‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها>
تهرانی زاده ، محسن ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ت۸۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه هاIII-DAATS,91reV
تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه های = سازه های >دو
رضایی پژند، محمد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ر۶۲‌ت۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها09 PAS ]< ساپ = سپ >۹۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭و۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماتریسی سازه ها
کاردستونسر، هایرتین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ک۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماتریسی سازه ها
ساک ، رونالد ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌س۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >تحلیل کلاسیک به انضمام تحلیل ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا، ۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها( >روش کلاسیک و ماتریسی )
اخوان لیل آبادی ، محمدرضا،۱۳۱۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۶-۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها>
کاوه ، علی ، ۱۳۲۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فارسی 0002 PAS)< ساپ = سپ >۲۰۰۰ ) تحلیل استاتیکی
فامورزاده ، فرشید،۱۳۳۲- ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ف۲و۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها>
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ع۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی تحلیل < سازه ها= سازه ها>
نوریس ، چارلزهد،۱۹۱۰daeH selrahC,sirroN - ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ن۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه ها << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
حبیب الله ،اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه جامع ایجاد و تحلیل مقاطع سازه ای < = REDLIUB NOITCES سکشن بیلدر>
لاجوردی ،مهیار،۱۳۵۴ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر علم عمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ل۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >بتنی با استفاده از نرم افزار< = 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران :دانشگاه هرمزگان ،مرکز خدمات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی =[ 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰]؛برنامه جامع طراحی ساختمان
حبیب الله ، اشرف ؛  بندرعباس دانشکاه هرمزگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه ها،مرجع جامع نرم افزار]< =0002 PASساپ = سپ >۲۰۰۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عمران :چکیده ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی ده دوره آزموان کارشناسی ارشد
بکائی ، مهران ،۱۳۵۴- ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌ب۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سازه
کاظمی ، محمدتقی ،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک۱۶‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5