کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راج‍ع‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آزم‍ون‌ ه‍ای‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
<ای‍س‍اک‌= ای‍زاک‌>، اس‍ت‍ف‍ان‌،۱۹۲۵-
<دان‍ای‍ی‌ ف‍رد= دان‍ای‍ی‌ف‍رد>، ح‍س‍ن‌
م‍ارش‍ال‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
اس‍ت‍رب‍رگ‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ج‍ی‌
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
م‍ک‌ ن‍ی‍ف‌، ج‍ی‍ن‌
ک‍ش‍اورز س‍رق‍ی‍ن‌، م‍ری‍م‌
ف‍اخ‍ر ،ع‍ل‍ی‌۱۳۴۲-
گ‍ی‍دن‍ز،< ان‍ت‍ون‍ی‌= آن‍ت‍ون‍ی‌>
م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍اه‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
س‍اع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۵-
س‍ک‍اران‌، اوم‍ا
ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
ارس‍ب‍اران‌: ب‍در
س‍م‍ت‌
ارش‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ب‍ازت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
رش‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ی‌ آم‍ار
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ابزار عمومی تحقیق
فاخر ،علی ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه تهران موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت ( راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه های تحقیقی و کارشناسی ارشد و دکترا)
تهران ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ؛  [تهران ] ارسباران : بدر   ، ۱۳۷۷-۹۵
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق
ماهیار، عباس ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >
گیدنز،< انتونی = آنتونی > ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌گ۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<اقدام پژوهی = اقدام پژوهی ( >طراحی ، اجرا ، ارزشیابی )
مک نیف ، جین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۲۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در مدیریت
سکاران ، اوما ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌س۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
<ایساک = ایزاک >، استفان ،۱۹۲۵- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در< روان شناسی = روانشناسی >و علوم تربیتی
دلاور، علی ،۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۷-۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۹۰-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ، پژوهشگری و< پژوهش نامه نویسی = پژوهش نامه نویسی >
میرزائی ، خلیل ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭‌م۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<روش شناسی = روش شناسی >پژوهش کمی در مدیریت :رویکردی جامع
<دانایی فرد= دانایی فرد>، حسن ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭د۲ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روش شناسی = روش شناسی < >آمار گیری = آمارگیری >
تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده ی آمار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع روش تحقیق
کشاورز سرقین ، مریم ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۵‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد آمار و روش تحقیق
یوسفی ، حسین ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ی۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق با رویکردی به < پایان نامه نویسی = پایاننامه نویسی >
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌خ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی ( با رهیافت عقلانیت انتقادی )
ساعی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی
مارشال ، کاترین ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
استربرگ ، کریستین جی ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چگونه تحقیق کنیم
کاظمی ، عباس ، ۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ک۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3