کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍رگ‍ان‌،< م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا>، ۱۳۳۴-
ل‍ی‌
آذر، ع‍ادل‌
رن‍در، ب‍ری‌
ه‍ی‍ل‍ی‍ر، ف‍ردری‍ک‌
ت‍ح‍وی‍ل‍ی‍ان‌،وح‍ی‍ده‌،۱۳۵۹-
دری‌، ب‍ه‍روز
م‍ه‍رگ‍ان‌،< م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا>
م‍ه‍رگ‍ان‌،<م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا >،۱۳۳۴-
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍رون‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد
طه‌، ح‍م‍دی‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ف‍رن‍چ‌ ،اس‌.
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد۱۳۱۸-
طل‍وع‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۸ -گ‍ردآورن‍ده‌
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۳۱۸-
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ق‍وم‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ص‍ف‍ار
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ت‍ن‍در: ن‍ش‍ر ج‍وان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍م‌ لاک‍ی‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
آذرخ‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ ون‍ش‍رب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
علم مدیریت : پژوهش عملیاتی
لی ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶‬,‭‌م۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات < :برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی ، پویا، و با اعداد صحیح
طه ، حمدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱-۲)
هیلیر، فردریک ؛  تهران تندر: نشر جوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ن۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی
برونسون ، ریچارد ؛  تهران شرکت سیم لاکی فارس   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ب۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه
ابطحی ، حسین ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی ( مدلهای احتمالی )
مومنی ، منصور، ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭‌م۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی
رندر، بری ؛  تهران شرکت چاپ ونشربازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ر۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و نکات < پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات >با استفاده از سوالات چهار جوابی
مهرگان ،< محمد رضا= محمدرضا> ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات :>برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ،< محمد رضا= محمدرضا>، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فنون تحقیق عملیات
فرنچ ،اس . ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف۴‌ف۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل شبکه ، تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمدجواد۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >غیرخطی = غیر خطی ( >نامقید )در((تحقیق درعملیات ))
اصغرپور، محمدجواد،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸‬,‭‌ف‍لا۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تحقیق در عملیات ؛ با رویکرد مدیریت مالی ، منابع انسانی و بازاریابی
مومنی ، منصور ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۸۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر مدلها و مسائل پژوهش عملیاتی
دری ، بهروز ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭د۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل تحقیق در عملیات ( ۲و۱(:)رشته مدیریت دولتی ،بازرگانی ،حسابداری )ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
تحویلیان ،وحیده ،۱۳۵۹- ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ت۳۳‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات
مهرگان ،<محمد رضا= محمدرضا >،۱۳۳۴- ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسایل تحقیق در عملیات همراه با راهنمای نرم افزار< = aroT تورا>
طلوع ، مهدی ،۱۳۴۸ -گردآورنده ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات :مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی
آذر، عادل ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5