کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌( ت‍ه‍ران‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍اری‍خ‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اس‍لام‌ و ع‍ل‍وم‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍راج‍ع‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
م‍راج‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ق‍رآن‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ک‍رل‍ی‍ن‍ج‍ر، ف‍ردری‍ک‌ ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ۱۹۱۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
ل‍ی‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد ع‍ل‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌( ۱۳۷۲ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
ه‍ی‍ل‍ی‍ر، ف‍ردری‍ک‌
طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۱۴-
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا ، م‍ن‍ص‍ور
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰
<ن‍ق‍ی‌ پ‍ورف‍ر= ن‍ق‍ی‌ پ‍ور ف‍ر>، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا
<رف‍ی‍ع‌پ‍ور= رف‍ی‍ع‌ پ‍ور>، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
س‍وان‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۴۲-
س‍م‍ی‍ن‍ار ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌( ۱۳۷۰ :ت‍ه‍ران‌)
<اص‍غ‍ر پ‍ور= اص‍غ‍رپ‍ور>، م‍ح‍م‍دج‍واد
طه‌، ح‍م‍دی‌
ب‍ارک‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ام‍اران‌، ش‍ارل‌، ۱۸۷۹- ۱۹۸۲
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ .واح‍دت‍ه‍ران‌( م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌)
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌). م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا"س‍م‍ت‌"
س‍م‍ت‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ام‍ی‌
ت‍ن‍در: ن‍ش‍ر ج‍وان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ت‍ران‍ه‌
ن‍ش‍ر دوران‌
م‍رواری‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ه‍ج‍رت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت اسلامی و< الگوهای = الگو های >آن ( ۱)
<نقی پورفر= نقی پور فر>، ولی الله ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۹‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علم مدیریت : پژوهش عملیاتی
لی ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶‬,‭‌م۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا ، منصور ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ز۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات جنایی
سوانسون ، چارلز، ۱۹۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۳‬,‭‌س۸۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  رودهن نشر دوران   ، ۱۳۷۸-۹۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی >پایه
بارکر، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش نامه
دانشگاه آزاد اسلامی .واحدتهران ( معاونت پژوهشی ) ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران ). معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭آ۳۷۱د۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌س۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی
غلامرضایی ، محمد ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌غ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی
طوسی ، بهرام ،۱۳۱۴- ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قرآن در اسلام
طباطبائی ، محمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  قم هجرت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۴‬,‭ط۲‌ق۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه
سمینار جامعه شناسی و توسعه ( ۱۳۷۰ :تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها"سمت "   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<کند و کاو ها= کندو کاوها >و< پنداشته ها= پنداشته ها :>مقدمه ای بر< روشهای = روش های >شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
<رفیع پور= رفیع پور>، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پژوهشی در تاریخ
ساماران ، شارل ، ۱۸۷۹- ۱۹۸۲ ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات کنگره بین المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان اسلام ، ۲۷-۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ ، دانشگاه تهران
کنگره بین المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان سوم ( ۱۳۷۲ :دانشگاه تهران ) ؛  تهران دبیرخانه کنگره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۹/۲‬,‭‌ک۹‌خ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پژوهش در علوم رفتاری
کرلینجر، فردریک نیکلز، ۱۹۱۰- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات < :برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی ، پویا، و با اعداد صحیح
طه ، حمدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته
<اصغر پور= اصغرپور>، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱-۲)
هیلیر، فردریک ؛  تهران تندر: نشر جوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9