کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ خ‍طی‌(آم‍ار)
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
آن‍درس‍ون‌،ارل‍ی‍ن‍گ‌
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۹-
<ت‍اب‍اک‍ن‍ی‍ک‌= ت‍اب‍اچ‍ن‍ی‍ک‌>، ب‍ارب‍ارا ج‍ی‌.، ۱۹۳۶ - م‌
ب‍ام‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷- ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ن‍ل‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
م‍اردی‍ا، ک‍ان‍ت‍ی‌
ج‍ری‌، ن‍ارای‍ان‌ س‍ی‌.،- ۱۹۲۸
ب‍وی‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۳-
اس‍ک‍ن‍دری‌، ف‍رزاد، ۱۳۴۴-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
<م‍ی‍رز= م‍ای‍رز>، لارن‍س‌ اس‌
ن‍ای‍ب‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۳۹-
س‍رخ‍ه‌ ، ک‍ری‍م‌
س‍ری‍واس‍ت‍اوا
خ‍اک‍ی‌ ص‍دی‍ق‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
طاق‌ب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‌ پ‍رور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دل‍ی‍ل‌
رش‍د
ش‍رح‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ی‍ام‌ رس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تخلیص داده ها و تجزیه و تحلیل خطا برای علوم فیزیکی
بوینگتن ، فیلیپ ، ۱۹۳۳- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ب۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < چند متغیره = چندمتغیره >
ماردیا، کانتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری داده های رسته ای
آندرسون ،ارلینگ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های < چند متغیری = چندمتغیری >در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای < چندمتغیره = چند متغیره >گسسته ( رشته آمار)
شاهکار، غلامحسین ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور با همکاری انتشارات دلیل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های < >چندمتغیره = چند متغیره >پیوسته ( رشته آمار)
عباسی ، نرگس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
فرشادفر، عزت الله ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روش های تجزیه و< تحلیل های = تحلیلهای >آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
سرخه ، کریم ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌س۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش < چند متغیری = چندمتغیری >کاربردی ( طرح و تفسیر)
<میرز= مایرز>، لارنس اس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سیستم های = سیستمهای >کنترل < چند متغیره = چندمتغیره >
خاکی صدیق ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌خ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار< چند متغیره = چندمتغیره >کاربردی
سریواستاوا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌س۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < داده های = داده های < >رسته ای = رسته ای >
اسکندری ، فرزاد، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۷۳۷۵۶۰،آدرس ناشر :تهران - بزرگراه همت غرب .تقاطع بلوار دهکده المپیک دانشگاه علامه طباطبایی - سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < داده ای = داده های >تحقیقات کمی
نایبی ، هوشنگ ، ۱۳۳۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۰۰۱۰۸۰-۸۸۰۰۹۳۲۶،آدرس ناشر :تهران خیابان کارگر شمالی خیابان فرشی مقدم (شانزدهم ) دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ن۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
منلی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران پیام رسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
جری ، نارایان سی .،- ۱۹۲۸ ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری
بامنی مقدم ، محمد، ۱۳۳۷- ، گردآورنده ؛  تهران : تلفن ناشر : ۷۷۶۳۸۰۵۹،آدرس ناشر :تهران - خ . صفیعلیشاه 501 شرح   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ب۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار< چند متغیری = چندمتغیری >
<تاباکنیک = تاباچنیک >، باربارا جی .، ۱۹۳۶ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک