کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ خ‍طی‌ ل‍گ‍اری‍ت‍م‍ی‌
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ه‍ا و روش‌ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ش‍ام‍ل‌ خ‍وش‍ه‌ب‍ن‍دی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۹-
وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ن‍ل‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
م‍درس‍ی‌ خ‍ال‍دی‌، اح‍س‍ان‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
م‍اردی‍ا، ک‍ان‍ت‍ی‌
ج‍ری‌، ن‍ارای‍ان‌ س‍ی‌.،- ۱۹۲۸
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
س‍ری‍واس‍ت‍اوا
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
طاق‌ب‍س‍ت‍ان‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دل‍ی‍ل‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ی‍ام‌ رس‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سریهای = سری های >زمانی :روشهای یک متغیری و< چند متغیری = چندمتغیری >
وی ، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۰-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < چند متغیره = چندمتغیره >
ماردیا، کانتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری < چندمتغیری = چند متغیری >کاربردی
جانسون ، ریچارد آرنولد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های < چند متغیری = چندمتغیری >در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های طبقه ای و مدل های خطی لگاریتمی در پژوهش علمی
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای < چندمتغیره = چند متغیره >گسسته ( رشته آمار)
شاهکار، غلامحسین ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور با همکاری انتشارات دلیل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های < >چندمتغیره = چند متغیره >پیوسته ( رشته آمار)
عباسی ، نرگس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
فرشادفر، عزت الله ؛  کرمانشاه طاق بستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار< چند متغیره = چندمتغیره >کاربردی
سریواستاوا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌س۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
منلی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران پیام رسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
جری ، نارایان سی .،- ۱۹۲۸ ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره شامل خوشه بندی و تحلیل مولفه های اصلی
مدرسی خالدی ، احسان ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۵۲،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک