کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌- ت‍ج‍زی‍ه‌وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌ ۱۳۴۷-
م‍ق‍ص‍ودی‌،م‍اه‍رخ‌،۱۳۳۳-
داش‍گ‍رزاده‌ ، خ‍داب‍خ‍ش‌
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا ، م‍ن‍ص‍ور
<اش‍ورث‌= اش‍ورت‌>، ک‍اورل‍ی‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
<رض‍ائ‍ی‍ان‌= رض‍ای‍ی‍ان‌>، ع‍ل‍ی‌
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
وای‍ت‌ ه‍اوس‌، گ‍اری‌، ۱۹۳۸-
راس‍خ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۰-
دوروس‍ن‍ی‌، ژوئ‍ل‌ گ‌
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۲-
ذاک‍ری‌، ب‍ت‍ول‌
ی‍وردن‌، ادوارد
<ص‍راف‍ی‌ زاده‌= ص‍راف‍ی‌زاده‌>، اص‍غ‍ر،۱۳۳۰-
ب‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، ج‍ان‌
چ‍رچ‍م‍ن‌، چ‍ارل‍ز وس‍ت‌، ۱۹۱۳-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ن‍ش‍ر آل‍ف‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ن‍دا
م‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
آت‍ی‍ه‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ واح‍د خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
آش‍ی‍ن‍ا
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رواری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بهبود روشها و حیطه عملکرد آن
داشگرزاده ، خدابخش ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭د۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت )
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ز۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا ، منصور ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا، منصور، ۱۳۱۲- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طراحی سیستم :کاربرد اصول و مفاهیم مهندسی نرم افزار در تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سیستمهای کاربردی
قراخانی بهار، اکبر، ۱۳۳۰- ؛  نشر آلفا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ق۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی طراحی شی گرا
یوردن ، ادوارد ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ی۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش تفکر سیستمی
دوروسنی ، ژوئل گ ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۲۹۵‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور...
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ص۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستمها
چرچمن ، چارلز وست ، ۱۹۱۳- ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌چ۴‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستم ها
بینگهام ، جان ؛  تهران سازمان حسابرسی واحد خدمات مدیریت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ب۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
<رضائیان = رضاییان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ر۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی
ذاکری ، بتول ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۷/۶‬,‭ذ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاMDASS
<اشورث = اشورت >، کاورلین ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل <سیگنالها = سیگنال ها > و <سیستمها = سیستم ها > بر اساس تالیف اوپنهایم ، ویلسکی ، نواب
راسخی ، جلیل ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭ر۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کامیوتری ( به همراه واژه نامه تخصصی )
کریمی طاری ، کورش ۱۳۴۷- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ک۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم >اطلاعات مدیریت ؛ مفاهیم ، نطریه ها، کاربردها
<صرافی زاده = صرافی زاده >، اصغر،۱۳۳۰- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ص۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی سیستمهای اطلاعاتی
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها با استفاده از تکنیکهای شبکه
وایت هاوس ، گاری ، ۱۹۳۸- ؛  تهران امیرکبیر، ندا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۵‬,‭و۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها و سیستمها:۲۲۲مسئله حل شده
مقصودی ،ماهرخ ،۱۳۳۳- ؛  سمنان جهاد دانشگاهی دانشگاه سمنان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3