کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‌ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
ای‌ وی‍وز( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ - پ‍لاس‌
داده‌ک‍اوی‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍اس‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
ک‍رای‍ر، ج‍ان‍ات‍ان‌
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۱-
ب‍اک‍س‌، ج‍ورج‌.ای‌.پ‍ی‌.
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ان‍درز، وال‍ت‍ر، ۱۹۴۸ - م‌
<م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍وم‍ری‌>، داگ‍لاس‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۶-
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
<خ‍زائ‍ی‌= خ‍زای‍ی‌>، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍اق‍وس‌ ؛ ب‍روج‍رد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ (ره‌)
اق‍ل‍ی‍دس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍اق‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ن‍دا
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ی‌ آم‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سریهای = سری های >زمانی :روشهای یک متغیری و< چند متغیری = چندمتغیری >
وی ، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۰-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل < سریهای = سری های >زمانی
کرایر، جاناتان ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌ک۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیش بینی و تجزیه و تحلیل < سریهای = سری های >زمانی
<مونتگمری = مونتگومری >، داگلاس ؛  تهران امیرکبیر، ندا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌م۸‌پ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحلیل سریهای زمانی
چتفیلد، کریستوفر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌چ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سریهای زمانی :پیش بینی و کنترل
باکس ، جورج .ای .پی . ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌ب۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحلیل < سری های = سریهای >زمانی به کمک < نرم افزار= نرم افزار< >=SULP-Sاس پلاس >
<خزائی = خزایی >، مجتبی ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده ی آمار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌خ۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سریهای زمانی ( رشته آمار)
نیرومند، حسینعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌ن۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادسنجی < سریهای زمانی = سری های زمانی >بارویکرد کاربردی
اندرز، والتر، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی جهت استفاده دانشجویان کلیه رشته ها همراه با مسائل نمونه حل شده ...
نیرومند، حسینعلی ،۱۳۲۶- ؛  مشهد اقلیدس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ن۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های < داده کاوی = داده کاوی >در تحلیل < سری های = سریهای >زمانی
کماسی ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران ناقوس ؛ بروجرد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سری های = سریهای >زمانی با استفاده از< = sweiVEایویوز >و< = BALTAMمتلب >
نریمانی ، احمد، ۱۳۶۱- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭‌ن۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک