کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ م‍وت‍ورولا۶۸۰۰
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آب‍ی‍اری‌ -- ک‍ان‍ال‍ه‍ا
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍ت‍ع‍م‍ار
ح‍س‍اب‍ان‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ت‍ن‍ب‍ک‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ش‍ی‍م‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
س‍ی‌۱۲۳
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ن‍ب‍ک‌ -- آم‍وزش‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍ی‍ف‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ی‌
م‍ن‍ج‍ی‍ل‌- زل‍زل‍ه‌،۱۳۶۹--م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍وی‌ ،ه‍ووارد س‌.
اخ‍وان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۵-
اح‍دی‌ن‍ی‍ا، ن‍اص‍ر
ح‍م‍ی‍دخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اس‍ک‍ان‍ل‍ون‌، ل‍ئ‍و
لارس‍ن‌
پ‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
رن‍ج‍ب‍ری‌ ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍رورال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ه‍اپ‍ت‍م‍ن‌،پ‍ی‍ت‍ر
راس‍خ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
م‍وس‍ت‍وو
گ‍وزاوت‍ی‌، ی‍اروپ‍ول‍ک‌ ن‍ی‍ک‍لای‍وی‍چ‌
اس‍لاوی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ل‌
ف‍ری‍د،ج‍واد،۱۳۳۰-
س‍ج‍ادی‍ه‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
اح‍رار، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ب‍ری‍ز
ش‍م‍س‌
ع‍م‍ی‍دی‌
ن‍ش‍ر م‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌
ای‍ران‌ وی‍چ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر اخ‍ت‍ر
م‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
آش‍ی‍ن‍ا
س‍ازش‌
ن‍ش‍ر خ‍ن‍ی‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آش‍ی‍ن‍ا
آش‍ی‍ن‍ا،ن‍اص‍ر اح‍دی‌ن‍ی‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کیفی و خواص یون ها در محلول آبی
اسلاوینسکی ، امیل ؛  تبریز موسسه فرهنگی انتشاراتی نص   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جهان سوم از نظر جامعه شناسی و جمعیت شناسی
گوزاوتی ، یاروپولک نیکلایویچ ؛  تبریز شمس   ، ۲۵۳۷=۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۸۰‬,‭‌گ۹‌ج۹‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت استعمار
سجادیه ، جعفر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭JV‬,‭۶۱‬,‭‌س۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تنبک برای دوره های ابتدائی و متوسطه
اخوان ، محمد، ۱۳۳۵- ؛  تبریز مهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۷۲۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده ۶۸۰۰۰( اصول ، برنامه ریزی ، امتحان و عیب یابی )
اسکانلون ، لئو ؛  تبریز نشر خنیا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌م۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی منوها در< =Cسی >
پینسون ، جیمز ؛  تبریز موسسه نشر اختر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌پ۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری با استفاده ازCISAB
رنجبری قاضی جهانی ، محمدرضا ؛  تبریز احرار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لارسن ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل ج .ف .سیمونز همراه با نمونه سئوالات امتحانی
حمیدخانی ، علیرضا ؛  تبریز نعمتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌س۹‌م۷۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای حل شده در ریاضیات مهندسی
موستوو ؛  تبریز دانشگاه تربیت معلم تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌م۸‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سازه های هیدرولیکی کانالها
[تبریز] عمیدی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۳۰‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت کالا
احدی نیا، ناصر ؛  تبریز آشینا،ناصر احدی نیا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۳‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی ، مردم و جامعه
سرورالدین ، محمدحسین ؛  تبریز عمیدی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۱‬,‭‌س۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه زوزه
نجفی ، حسن ؛  تبریز ایران ویچ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ج۷۴ز۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دستور مقدماتی تنبک :همراه با سیزده قطعه برای هنرجویان مبتدی
اخوان ، محمد، ۱۳۳۵- ؛  تبریز نشر مهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۷۲۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل تحلیل مهندسی مدار ویلیام اچ .هیت - جک ای .کمرلی
تبریز سازش   ، ۱۳-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد سنسورها
هاپتمن ،پیتر ؛  تبریز انتشارات آشینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۰‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل <سیگنالها = سیگنال ها > و <سیستمها = سیستم ها > بر اساس تالیف اوپنهایم ، ویلسکی ، نواب
راسخی ، جلیل ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭ر۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
یادمان زلزله ۳۱[ سی ویک ] خردادماه ۱۳۶۹منجیل
فرید،جواد،۱۳۳۰- ؛  تبریز نعمتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۱۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی محیط زیست
پوی ،هووارد س . ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۴۵‬,‭‌پ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6