کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍اس‍ی‍س‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
گ‍رم‍ای‍ش‌ --اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌-- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ع‍وام‍ل‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ -- ای‍ران‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌- ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍اض‍لاب‌ -- ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ و م‍ص‍رف‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍و
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
رئ‍وف‍ی‌، م‍ه‍دی‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ .واح‍د ش‍ه‍رس‍ازی‌
خ‍اک‍پ‍ور، ب‍ه‍رام‌
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، س‍وی‍چ‍ی‌
ش‍ادال‍وی‍ی‌، ن‍وری‍ه‌،۱۳۳۷-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍زرع‍ه‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۶۲-
وای‍ت‌
<وک‍ی‍ل‌ال‍رع‍ای‍ا= وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا>، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
ش‍ه‍رام‌ دل‍ف‍ان‍ی‌ - ه‍ادی‌ پ‍اس‍دار ش‍ه‍ری‌ - م‍ری‍م‌ ک‍رم‍ی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۶ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د،-
وک‍ی‍ل‌ ال‍رع‍ای‍ا، وح‍ی‍د، ۱۳۵۸-
<طب‍اطب‍ای‍ی‌= طب‍اطب‍ائ‍ی‌>، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۳۲-
ام‍ی‍ر رض‍ا روح‍ی‌ زاده‌
ت‍ائ‍و، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ی‍دص‍در،اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
م‍وس‍س‍ی‍ان‌، آل‍دی‍ک‌
وان‍گ‌، ش‍ن‍گ‌وی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ص‍ر ک‍ن‍ک‍اش‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
م‍وق‍ر
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
غ‍اش‍ی‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ارس‍ه‌ ن‍و
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
روزب‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ی‍زدا
واژه‌آرا
ب‍رای‍ن‍د پ‍وی‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان
<وکیل الرعایا= وکیل الرعایا>، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمانی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری و تعمیرات :سازماندهی ، برنامه ریزی و کنترل
وایت ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭و۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات تاسیسات ساختمانی :شامل حرارت مرکزی ، تهویه متبوع ، آبرسانی و دفع فاضلاب ساختمان ، طرح سیستم لوله کشی گاز ساختمان ...
طباطبائی ، مجتبی ،۱۳۳۶ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭ط۲‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
تائو، ویلیام ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭‌ت۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها
موسسیان ، آلدیک ؛  تهران نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معرفی رشته های فنی و حرفه ای ، شرایط ادامه تحصیل در دانشگاهها همراه دروس تخصصی و عمومی و منابع کنکور
شادالویی ، نوریه ،۱۳۳۷- ؛  تهران موقر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۴۷‬,‭‌ش۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمان ایران
وزارت مسکن و شهرسازی .واحد شهرسازی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، نشر توسعه ایران   ، ۱۳۸۸-۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چیلر جذبی برای گرمایش و سرمایش محله ای
ماتسوشیتا، سویچی ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات بهداشتی ساختمان ویژه آزمونهای کاردانی پیوسته
رئوفی ، مهدی ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭ر۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<دایره المعارف = دایره المعارف >مهندسی
سیدصدر،ابوالقاسم ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌س۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >تاسیسات تهویه مطبوع
خاکپور، بهرام ؛  تهران واژه آرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۴۶۱‬,‭‌خ۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کنترل بو در تاسیسات فاضلاب شهری
عظیمی ، علی اکبر،۱۳۳۲- ؛  تهران غاشیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۶۵۳‬,‭‌ع۶‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان شامل :تجهیزات تهویه مطبوع ، دمپرها...
<طباطبایی = طباطبائی >، مجتبی ، ۱۳۳۶ - ، مترجم و گردآورنده ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭ط۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دستی < = sbatEایتبز >و< = efaSسیف >به صورت کاملا تشریحی
مزرعه ، سعید، ۱۳۶۲- ؛  تهران برایند پویش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌م۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان
وکیل الرعایا، وحید، ۱۳۵۸- ؛  تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭و۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<ساختمان های = ساختمان های >هوشمند و اتوماسیون ساختمان
وانگ ، شنگ وی ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۲‬,‭و۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معماری - تنظیم شرایط محیطی
امیر رضا روحی زاده ؛  عصر کنکاش   ،
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭ر۹ ‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سیستم های تاسیساتی مکانیکی ساختمان های مسکونی
شهرام دلفانی - هادی پاسدار شهری - مریم کرمی ؛  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ،
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱/۴۰‬,‭‌ف‍لا۴ د۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم شرایط محیطی
نوری ، محمد،- ؛  تهران خدمات فرهنگی پارسه نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌ن۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2