کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍اری‍خ‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ --روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ام‍ل‍ی‌، س‍ی‍د س‍ع‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۰-
<ب‍ارزان‌= ب‍ارزون‌>، ژاک‌، ۱۹۰۷ - م‌
ن‍ی‍ازی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۴-
س‍ام‍اران‌، ش‍ارل‌، ۱۸۷۹- ۱۹۸۲
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
ف‍اطم‍ی‌ راد،< م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌= م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌>
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
وان‍ی‍ا
ث‍ام‍ن‌ال‍ح‍ج‍ج‌، : ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پژوهشی در تاریخ
ساماران ، شارل ، ۱۸۷۹- ۱۹۸۲ ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشگر نوین :روش پژوهش و گزارش
<بارزان = بارزون >، ژاک ، ۱۹۰۷ - م ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌ب۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون
آزاد ارمکی ، تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭آ۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >
نیازی ، محسن ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ثامن الحجج ، : علم و دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ن۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق ( با تاکید بر تمرین عملیاتی پایان نامه نویسی )
فاطمی راد،< محمدحسن = محمد حسن > ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه
عاملی ، سید سعیدرضا، ۱۳۴۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ع۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک