کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍اری‍خ‌ و ادب‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ی‍ن‍م‍ا و ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ روس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍اع‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍س‍وت‍ای‍وا، م‍اری‍ن‍ا، ۱۸۹۲- ۱۹۴۱ aniraM ,aveatevsT --. ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اوس‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍ن‌، ۱۷۷۵ - ۱۸۱۷ enaJ ,netsuA -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍رک‍ی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ران‍س‍وی‌ -- ق‍رن‌۱۹ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ه‍س‍ه‌، ه‍رم‍ان‌، ۱۸۷۷- ۱۹۶۲ namreH ,esseH --. ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ف‍ت‍اح‌، ال‍ه‍ام‍ه‌، ۱۳۳۰-
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۱۲-
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰-
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱-
آرب‍ری‌، آرت‍ور ج‍ان‌
ک‍ی‍ن‍گ‌، م‍اری‍ن‌
چ‍دوی‍ک‌، چ‍ارل‍ز
ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۶- ۱۳۷۵
ص‍ورت‍گ‍ر، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۸-۱۲۷۹
<آری‍ن‌پ‍ور= آری‍ن‌ پ‍ور>، ی‍ح‍ی‍ی‌،۱۲۸۶ ؟- ۱۳۶۴
<آری‍ن‌پ‍ور= آری‍ن‌ پ‍ور>، ی‍ح‍ی‍ی‌
اس‍ت‍وری‌، چ‍ارل‍ز آم‍ب‍روز،۱۹۶۷-۱۸۸۸
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
س‍اوت‍ام‌، پ‍رای‍ان‌
ش‍ه‍رت‍اش‌، س‍ع‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍س‍ی‍ال‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌، ت‍ئ‍ودور، ۱۹۳۲-
خ‍ات‍م‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹-
م‍ی‍ن‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۵۵-۱۲۸۱
م‍ی‍رس‍ک‍ی‌، پ‍رن‍س‌، ۱۸۹۰- ۱۹۳۹
 
ناشر:
ن‍ش‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌: دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه‌
ش‍ورای‌ گ‍س‍ت‍رش‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ردوس‌
ک‍وی‍ر
زوار
ف‍ی‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍خ‍ن‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‍ی‌ ع‍ال‍ی‌، م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍م‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ای‍ا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌: دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
حدیث دیگران در قلمرو فرهنگ ، ادب و هنر
شهرتاش ، سعید، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۴‬,‭‌ش۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری
استوری ، چارلز آمبروز،۱۹۶۷-۱۸۸۸ ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزشی عالی ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات و سینما
امینی ، احمد، گردآورنده ؛  تهران فیلم   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کلاسیک فارسی
آربری ، آرتور جان ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۵‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نقد ادبی
زرین کوب ، عبدالحسین ، ۱۳۰۱- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۱‬,‭ز۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سمبولیسم
چدویک ، چارلز ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۴۳۹‬,‭‌چ۴‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پانزده گفتار، درباره چند تن از رجال ادب اروپا از اومیروس تا برناردشاو
مینوی ، مجتبی ،۱۳۵۵-۱۲۸۱ ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۱۹‬,‭‌پ۲‌م۹‬,‭۱۳۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی :قصه ، داستان کوتاه ، رمان ، با نگاهی به داستان نویسی معاصر ایران [ نوار]
میرصادقی ، جمال ، ۱۳۱۲- ؛  تهران آسمان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭‌م۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات در ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در نثر و نظم دوره بازگشت ادبی
خاتمی ، احمد، ۱۳۳۹- ؛  تهران موسسه فرهنگی و انتشاراتی پایا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۵‬,‭‌خ۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
از صبا تا نیما( تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی )
<آرین پور= آرین پور>، یحیی ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۲۵‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
از نیما تا روزگار ما( تاریخ ادب فارسی معاصر)
<آرین پور= آرین پور>، یحیی ،۱۲۸۶ ؟- ۱۳۶۴ ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭آ۴‌ف‍لا۴۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات انگلیس
صورتگر، لطفعلی ،۱۳۴۸-۱۲۷۹ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PR‬,‭۹۷‬,‭‌ص۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جین آستین
ساوتام ، پرایان ؛  تهران نشانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PR‬,‭آ۵‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هرمان هسه
تسیالکوفسکی ، تئودور، ۱۹۳۲- ؛  تهران نشر نشانه : دفتر ویراسته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۶۱۷‬,‭‍ه۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مارینا تسوتایوا
کینگ ، مارین ؛  تهران کهکشان : دفتر ویراسته   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۴۵۶‬,‭‌ت۵۵‌ی۸۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات روسیه ( ازآغاز تا تالستوی )
میرسکی ، پرنس ، ۱۸۹۰- ۱۹۳۹ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۲۹۵۹‬,‭‌م۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه
مفتاح ، الهامه ، ۱۳۳۰- ؛  تهران شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۳۳۱‬,‭‌م۷‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
تفضلی ، احمد، ۱۳۱۶- ۱۳۷۵ ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۸‬,‭‌ت۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5