کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، ک‍ی‍ان‌، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‌ م‍ارک‍س‍ی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، ک‍ی‍ان‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آرمان شهر= آرمانشهر :>فضا، هویت و قدرت در اندیشه اجتماعی معاصر
تاجبخش ، کیان ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۵۳‬,‭‌ت۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه اجتماعی :اعتماد، دموکراسی و توسعه
تاجبخش ، کیان ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشر پژوهش شیرازه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌ت۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک