کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌cisaB
ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و .ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و .ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
اش‍ن‍ای‍در، دی‍وی‍د
ص‍ادق‍ی‌، داری‍وش‌
ک‍اوی‍ان‌، س‍ه‍ی‍لا
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ای‍ن‍م‍ان‌، دان‌
پ‍ره‍ام‍ی‌، ب‍ه‍روز،۱۳۲۵-----
م‍ی‌ن‍ارد، ج‍ف‌
ف‍ن‍ی‍ک‍ل‌،
م‍ال‍ک‌ ن‍ژاد، خ‍س‍رو
<گ‍وت‍ف‍ری‍د= گ‍ات‍ف‍ری‍د>، ب‍ای‍رون‌، ۱۹۳۴-
گ‍ل‍ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ک‍م‍ال‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ف‌.
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۱۸-----
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
م‍ص‍ح‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۳ - ،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
م‍ت‍ح‍د، م‍ح‍م‍ود
ع‍س‍گ‍ری‌ ح‍ات‍م‌آب‍ادی‌، ج‍واد
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ن‍ش‍ر ه‍وم‍ن‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
پ‍ژوه‍ش‌: ف‍اراب‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ی‍رب‍ه‍ادر
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر گ‍زاره‌
روزب‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
س‍رن‍ا
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی به زبان [ cisaB - wG جی .دبلیو - بیسیک ]براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای و آموزش پرورش برای شاخه کار دانش رشته کامپیوتر
[تهران ] مجتمع آموزشی امیربهادر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹آ۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی < =CISABبیسیک >برای انواع ریز کامپیوتر
توسلی ، جواد ؛  [تهران ] ایران ارشاد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر؛ بر اساس زبان برنامه نویسی مبنا)CISAB(
پرهامی ، بهروز،۱۳۲۵----- ؛  تهران علم و صنعت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌پ۴آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی با مفسر[ cisaB.WGجی .دبلیو .بیسیک ]
صادقی ، داریوش ؛  [تهران ] نشر اتحاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک میکروسافت
مالک نژاد، خسرو ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌م۲۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الفبای برنامه نویسی بزبان بیسیک و مفسرcisaB - WG
متحد، محمود ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان [CISABبیسیک ]
نیکخواه بهرامی ، منصور،۱۳۱۸----- ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان بیسیک .به انضمام ۲۵۰ برنامه اجرا شده توسط کامپیوتر با کاربردهای ریاضی - تجاری
برومند، رجب ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی پرونده های داده با بیسیک
فنیکل ، ؛  [تهران ] نشر هومن   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کامپیوتر بزبان [ CISAB بیسیک :]مخصوص ریزکامپیوترها
عسگری حاتم آبادی ، جواد ؛  تهران پژوهش : فارابی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ع۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی CISAB
کمالی تبریزی ، ف . ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ LMTH اچ تی ام ال ]و[ LMTH cimanyDداینامیک اچ تی ام ال ]
تهران جهان نو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع [ CISAB - W G :جی دبلیو - بیسیک ]
اینمان ، دان ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی cisaB WG
کاویان ، سهیلا ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل [cisaBبیسیک ]بران کامپیوترهای [2/SP ,TA ,TX ,CP MBIای .بی ام پی .سی ]...و سازگار با آن :شامل ۱۹۰ دستور، عبادت و...
اشنایدر، دیوید ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زودآموزی < =cisaBبیسیک >
مصحفی ، عبدالحسین ، ۱۳۰۳ - ،گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] نشر گزاره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌م۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی بیسیک برای کامپیوترهای کوچک CISAB
می نارد، جف ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
صد و یک ( ۱۰۱ )برنامه WG بیسیک
گلبابایی ، محب الله ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌گ۸‌ص۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جامع [ cisaB بیسیک :]شامل بخش ویژه بیسیک میکروکامپیوترها و ثابتها و متغیرها، انتقال کنترل - دستور[ otoG گوتو]، ترمینال اشزک زمانی ...
<گوتفرید= گاتفرید>، بایرون ، ۱۹۳۴- ؛  تهران سرنا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌گ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4