کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م‌
<ب‍ی‌ ی‍ر= ب‍ی‍ر>، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵ - م‌
ب‍ی‍ر،ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
ف‍ردی‍ن‍ان‍دپ‍ی‌ ب‍ی‌ی‌
<ب‍ی‌ ی‍ر= ب‍ی‍ر>، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م‌
ف‍ردی‍ن‍ان‍دپ‍ی‌ .ب‍ی‌ی‍ر
<ب‍ی‌ ی‍ر= ب‍ی‍ر>، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵ - م‌
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ف‍ن‌ آوران‌ : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
پ‍ره‍ام‌ ن‍ش‍ر
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
آف‍ت‍اب‌،آش‍ی‍ن‍ا
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران پرهام نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۸۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک :راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۸۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸-۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل مقاومت مصالح
بیر،فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تبریز آفتاب ،آشینا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<راهنمای = حل المسائل >مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۸-۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ( استاتیک و دینامیک )
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  همدان : تهران فن آوران : نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۳-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان :استاتیک
تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۵۴۵۵۰۰۸،آدرس ناشر :تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵ - م ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ب۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ب۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر،۱۹۱۵ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان :استاتیک
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م ؛  [تهران ] نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان
فردیناندپی .بی یر ؛  تهران bتلفن ناشر :, 17879566-07879566نمابر ناشر ;, 47879566آدرس ناشر :تهران - خیابان آزادی - جمال زاده جنوبی - ساختمان -041 پلاک 49، واحد 2 نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان
فردیناندپی بی ی ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۵- ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۰‬,‭‌ب۹د۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک