کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ی‌ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دا۱۲۳
ه‍ن‍ر
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
اس‍لام‌ و ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د
س‍رس‍ن‍گ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د،
ح‍اج‌ ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
ه‍رم‍ان‌، لان‍دون‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‍ا رش‍ت‍ه‌ای‌
ب‍ی‌ن‍ا
[ب‍ی‌ن‍ا]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوهائی با کمونیستها
حسینی شیرازی ، محمد ؛  [بی جا بی نا   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۶‬,‭‌ش۹‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اشعه زرد
هرمان ، لاندون ؛  [بی جا بی نا   ،
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۴۳‬,‭ر۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد هنر ایران :مجموعه مقالات همایش پژوهشی اقتصاد هنر ایران
سرسنگی ، مجید، ؛  تهران نشر مطالعات بینا رشته ای   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
حاج کریمی ، عباسعلی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران [بی نا]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ح۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک