کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ ری‍زی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ش‍ه‍رداری‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍ودج‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رام‍ی‌، پ‍وره‍ن‍گ‌، ۱۳۴۵-
ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
ش‍ی‍اوو-ک‍ام‍پ‍و، س‍ال‍وات‍ور
<ب‍اب‍ائ‍ی‌= ب‍اب‍ای‍ی‌>، ح‍س‍ن‌
<س‍ی‍ف‌ ال‍ه‍ی‌= س‍ی‍ف‌ال‍ه‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا، ۱۳۵۲-
پ‍ن‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
ع‍زی‍زی‌،غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۱۹-
 
ناشر:
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور
ت‍رم‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی (علمی -کاربردی )
عزیزی ،غلامرضا،۱۳۱۹- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۳۰۰۹‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بودجه شهرداری و مدیریت < بودجه ریزی = بودجه ریزی >در< شهرداریهای = شهرداری های >ایران
بهرامی ، پورهنگ ، ۱۳۴۵- ؛  تهران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۱۱۱‬,‭‌ب۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < هزینه های = هزینه های >عمومی
شیاوو-کامپو، سالواتور ؛  تهران مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهش ها   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۷۴۶۱‬,‭‌ش۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<بودجه ریزی = بودجه ریزی >دولتی در ایران :از نظریه تا سیاست
<بابائی = بابایی >، حسن ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴‬,‭‌ب۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه
ابراهیمی نژاد، مهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ( با رویکرد< بودجه ریزی = بودجه ریزی >نوین )
کرباسی یزدی ، حسین ، ۱۳۲۳- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۶۳۳۰۱،آدرس ناشر :تهران -خ انقلاب -خ ۱۲ فروردین -پ ۱/۲۵ ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۳۰۰۹‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<بودجه بندی = بودجه بندی >نوین دولتی :بر اساس طبقه بندی نظام SFG( (و رویکردی به بودجه عملیاتی ، به همراه سوالات و پرسش های ...
<سیف الهی = سیف الهی >، علی بابا، ۱۳۵۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۶۹۲،آدرس ناشر :تهران -خ انقلاب -خ ۱۲ فروردین -پ ۲۹۰ ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴‬,‭‌س۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<بودجه ریزی = بودجه ریزی >در ایران :مسائل و چالشها
تهران مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهشها   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴‬,‭‌ب۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<بودجه ریزی = بودجه ریزی >عملیاتی ( در نظر یه و عمل )
پناهی ، علی ؛  تهران مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهشها   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴‬,‭‌پ۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بودجه از تنظیم تا کنترل
ابراهیمی نژاد، مهدی ، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک