کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍وات‍روپ‍رو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌C
ک‍وات‍رو پ‍رو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ی‌س‍ی‌ ت‍ول‍ز1 ۰7 slooT CP
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌--م‍ون‍ت‍اژ
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اش‍ن‍ای‍در، دی‍وی‍د
ات‍ودس‍ک‌
ک‍رای‍ن‍اک‌، ج‍و
اس‍ت‍ول‍ت‍ز، راس‍ل‌ آل‍ن‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌ ب‌
وث‍وق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۰-
اش‍ت‍ری‌، ب‍ه‍رام‌
ای‍ب‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۳۲-
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
گ‍ل‍ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍ب‌ال‍ل‍ه‌
روزن‍ت‍ال‌،م‍وری‍س‌
ح‍ض‍رت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ل‍وای‍ن‌، راب‍رت‌ پ‍ل‌
ع‍ام‍ل‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
رف‍ی‍ع‍ی‌، داود
ک‍رن‍ی‍گ‍ان‌، ب‍ری‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
خ‍ردم‍ن‍د،ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ای‍زای‍ران‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌: ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازان‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
وثوقی ، منصور، ۱۳۲۰- ؛  تهران خردمند،بهینه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع 1 ۰7 slooT CP
کرایناک ، جو ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی۹‌ک۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گرافیک پاسکال =lacsaP cihparG
حضرتی ، محمد ؛  تهران بهینه   ، ۱۹۹۴م . =۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های جامع آموزشی - کاربردی [ lacsaP obruT توربو پاسکال ]تا نسخه ۷ به ضمیمه دیسکت
عاملی ، کیوان ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ب ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ orp rotaminA انیماتور پرو]
اتودسک ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای علمی و کاربردی نمودارها در کواتروپرو =orporttauQ
زرگر، محمود ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ک۹ز۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای توابع و ماکروها در کواتروپرو( برنامه نویسی )
تهران بهینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ک۹ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و مدیریت سیستم های بانک اطلاعاتی اکسس =SSECCA
زرگر، محمود ؛  تهران بهینه : نمایه سازان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع هوش مصنوعی و سیستمهای خبره به زبان C
لواین ، رابرت پل ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل [cisaBبیسیک ]بران کامپیوترهای [2/SP ,TA ,TX ,CP MBIای .بی ام پی .سی ]...و سازگار با آن :شامل ۱۹۰ دستور، عبادت و...
اشنایدر، دیوید ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی < = C سی >، با تجدیدنظر و اصلاحات
کرنیگان ، برین ؛  تهران موسسه انتشارات بهینه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۴ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۱= صدویک >برنامه < توربو پاسکال =LACSAP obruT>
گلبابایی ، محب الله ؛  [تهران ] بهینه : انستیتوی ایزایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر
رفیعی ، داود ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بیسیک برای کامپیوترهای کوچک
اشتری ، بهرام ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدلهای برنامه ریزی و مدیریت با کواترو پروorP orttauQ
زرگر، محمود ؛  تهران بهینه   ، ۱۹۹۵م . =۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ک۹ز۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ 0.6 ,0.5 rev SOD .S.M ام .اس .داس :ورژن ۵/۰ ،۶/۰ ]... برای کاربران [ SOD CP /SM ام .اس /پی .سی داس ]
استولتز، راسل آلن ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی برای کامپیوترهای شخصی
ایبل ، پیتر، ۱۹۳۲- ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای مونتاژ کامپیوترهای پنتیوم و نصب ویندوز۹۸
روزنتال ،موریس ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2