کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍ره‌وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -ژاپ‍ن‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -- ژاپ‍ن‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
دراک‍ر ،پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۹۰۹-
<ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دی‌= ع‍ل‍ی‌اح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۸-
ت‍اک‍وچ‍ی‌، ه‍ی‍روت‍اک‍ا
ف‍ق‍ه‍ی‌ف‍ره‍م‍ن‍د، ن‍اص‍ر۱۳۴۱-
اب‍وطال‍ب‍ی‌،رض‍ا،۱۳۵۰-
ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۹۰۹-
پ‍لار، ادی‍ت‌
ف‍ای‍ن‌، م‍ی‍چ‍ل‌
ش‍ی‌ م‍ی‌ زو ، م‍اس‍ای‍وش‍ی‌
گ‍روه‌ای‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۲۹-
ب‍ل‍چ‍ر، ج‍ان‌
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌۱۳۳۸-
خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ب‍ری‍ز)
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ت‍رم‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌؛ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌)
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍س‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍ه‌; ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌،م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌،ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
رم‍ز
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
رض‍ا اب‍وطال‍ب‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
آم‍وزه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری ،(تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری < >بهره وری = بهره وری >ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریت
شی می زو ، ماسایوشی ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < بهره وری = بهره وری >در سطح موسسات " طرح ایمپروشر"
فاین ، میچل ؛  تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهس (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق به ; جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبائی )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه ؛ جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیرtgmpT snoitazsinagro sisylanA )
طاهری ، شهنام ۱۳۳۸- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چالش های مدیریت در سده < بیست ویکم =۲۱>
دراکر ،پیتر فردیناند،۱۹۰۹- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۷‬,‭د۲‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت ( راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه های تحقیقی و کارشناسی ارشد و دکترا)
تهران ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی محیط کار
پلار، ادیت ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌پ۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ساختار استراتژیک سازمان
فقهی فرهمند، ناصر۱۳۴۱- ؛  تبریز دانشگاه آزاد اسلامی (تبریز)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف۷‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کار و زمان ( مهندسی کار و مدیریت زمان )
<علی احمدی = علی احمدی >، علیرضا،۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ،مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰‬,‭‌ع۷‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تولید ناب ؛ انقلاب کیفیت و بهره وری
ووماک ، جیمز ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭و۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آینده :دهه ۱۹۹۰ و پس از آن
دراکر، پیتر فردیناند،۱۹۰۹- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۴‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و بهره وری ( مجموعه مقالات سمینار خانواده و بهره وری )
سمینار خانواده و بهره وری ( ۱۳۷۴ :تهران ) ؛  [تهران ] ریاست جمهوری ، دفتر امور زنان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌س۸۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۸۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >
ابطحی ، حسین ، ۱۳۱۵- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مدیریت بهره وری
بلچر، جان ؛  تهران کارآفرینان ،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ایران . معاونت اقتصادی و برنامه ریزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌ب۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاملی بر بهره وری و مباحث نظری مرتبط با آن
گروه ای ، بهرام ،۱۳۲۹- ؛  تهران رمز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌گ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
[پنج اس = S5 ] ، مبنای پیاده سازی < =MQT تی .کیو.ام >و رسیدن به < = ecnellecxE ssenisuBبیزینس اکسلنس >
ابوطالبی ،رضا،۱۳۵۰- ؛  تهران رضا ابوطالبی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3