کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ و ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‌
ت‍اری‍خ‌ و ادب‍ی‍ات‌
داس‍ت‍ان‍ی‌
اد۱۲۳
ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌
دا۱۲۳
ااد۱۲۳
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌
داک‌۱۲۳
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ م‍ش‍روطه‌ و م‍ش‍روطی‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌،ص‍م‍د
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۴۷- ۱۳۱۸
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷
 
ناشر:
م‍ح‍ور
ف‍ردوس‌: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
روزب‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ت‍دب‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‌ ارزان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اولدوز و کلاغها
بهرنگی ، صمد، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷ ؛  تهران محور   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ف‍لا۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تلخون و چند قصه ی دیگر
بهرنگی ، صمد، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کچل کفترباز
بهرنگی ، صمد، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷ ؛  تهران محور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ک۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماهی سیاه کوچولو
بهرنگی ، صمد ؛  نشر تدبیر   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
افسانه محبت
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه داستانهای صمد بهرنگی
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دومرول
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اولدوز و کلاغها
بهرنگی ، صمد، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷ ؛  تهران ۱۳۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیداری از روستاها
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کوراوغلو و کچل حمزه
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پسرک لبو فروش و چند قصه ی دیگر
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آذربایجان در جنبش مشروطه
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سخنی درباره درس تاریخ
بهرنگی ، صمد ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
یک هلو و هزار هلو
بهرنگی ، صمد ؛  تهران کتاب ارزان   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چند حرف درباره شناخت
بهرنگی ، صمد ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تلخون
بهرنگی ، صمد ؛  تهران کتاب ارزان   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اولدوز و عروسک سخن گو
بهرنگی ،صمد ؛  تهران کتاب ارزان   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کچل کفترباز
بهرنگی ، صمد ؛  تهران کتاب ارزان   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < قصه های = قصه های >صمد بهرنگی ( متن کامل ۲۲ قصه :)۲۴ ساعت در خواب و بیداری ، اولدوز و عروسک سخنگو ...تلخون و ...همراه نقد و بررسی
بهرنگی ، صمد، ۱۳۴۷- ۱۳۱۸ ؛  تهران فردوس : دنیای کتاب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک