کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رگ‍رس‍ی‍ون‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
آم‍ار -ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
آم‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍رت‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارب‍رد و آن‍ه‍ا در آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌ ، ج‍واد
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد، ۱۳۱۰-
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌،ج‍واد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد، ۱۳۱۰- ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم آماری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭‌ب۹‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد، ۱۳۱۰- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶-۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون ( رشته آمار)
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۹ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ناپارامتری
بهبودیان ،جواد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد، ۱۳۱۰- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی ، دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸آ۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ب۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک