کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رن‍گ‌ در ه‍ن‍ر
طراح‍ی‌ ب‍ا ق‍ل‍م‌
طراح‍ی‌ گ‍ل‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ درخ‍ت‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ری‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ن‍ق‍اش‍ی‌ رن‍گ‌ و روغ‍ن‌
ع‍لای‍م‌-ت‍ص‍وی‍ری‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ا اس‍ک‍راچ‌ ب‍رد
ن‍ق‍اش‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ه‍ن‍ر ت‍ج‍اری‌
طراح‍ی‌ پ‍روان‍ه‌
طراح‍ی‌
طراح‍ی‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌
 
پدیدآور:
پ‍اول‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ب‍ی‍د
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو، ۱۹۳۸-
ک‍ات‍ل‍ر، م‍ری‍ت‌ دی‍ن‍ا، ۱۸۹۸-
دام‍ل‍ی‍و، ژوزف‌
ب‍ل‍ی‍ک‌، ون‍دون‌
ف‍اس‍ت‍ر، وال‍ت‍ر ت‍ام‍س‌، ۱۸۹۱-
م‍ک‌ گ‍ری‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۸-
گ‍ارن‍ر، ف‍ردری‍ک‌
ب‍روب‍ل‌، ج‍ان‌
ت‍س‍وچ‍ی‍ا، راک‍وزان‌
ن‍ی‍ک‍ولائ‍ی‍د، ک‍ی‍م‍ون‌
ف‍وس‍ت‍ر، وال‍ت‍ر ت‍ام‍س‌، ۱۸۹۱-
ف‍ی‍دل‌، ای‍س‍ت‍ل‌
ن‍ورل‍ی‍ن‍گ‌، ارن‍س‍ت‌
پ‍ورت‌،راک‌
پ‍ارام‍ون‌، خ‍وس‍ه‌ م‍اری‍ا
ری‍د، وال‍ت‌
ه‍ورن‍ان‍گ‌، ک‍لارن‍س‌ پ‍ی‍رس‍ون‌، ۱۸۹۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍اون‍ت‍ری‌، رال‍ف‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ب‍ه‍ار
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
نمادها و نشانه ها در جهان امروز
کووایاما، یاسابورو، ۱۹۳۸- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ن۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو در طراحی و نقاشی
داملیو، ژوزف ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭د۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو و طرز استفاده از آن در طراحی
نورلینگ ، ارنست ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ن۸۵‌پ۴۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی با قلم و مرکب
پارامون ، خوسه ماریا ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۰۵‬,‭‌پ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی از پروانه ها
کاونتری ، رالف ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۳‬,‭‌ک۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از گل رز
خالقی ، عبید ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۱۵‬,‭‌خ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سر و صورت
رید، والت ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی با مداد
بروبل ، جان ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۰‬,‭‌ب۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ژاپنی :پرندگان
تسوچیا، راکوزان ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۲‬,‭‌ت۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسکراچ برد و کاربرد آن در گرافیک
کاتلر، مریت دینا، ۱۸۹۸- ؛  تهران بهار   ، [۱۳۷۵؟]
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۱۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی :برای استادان و دانشجویان
فوستر، والتر تامس ، ۱۸۹۱- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۶۰‬,‭‌ف۲آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک و روش طراحی
نیکولائید، کیمون ؛  [تهران ] بهار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ن۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دنیای رنگ ( و طرز استفاده از آن در نقاشی رنگ و روغن )
پاول ، ویلیام ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۸۸‬,‭‌پ۲۳د۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی با رنگ و روغن در ۲۵ درس ...
فیدل ، ایستل ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۱۱۰‬,‭‌ف۹‌ن۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راندو با ۱۷۰۰ طرح :عناصر طراحی نماها متجاوز از ۱۷۰۰ طراحی محیطی برای زنده کردن نما
مک گری ، ریچارد، ۱۹۴۸- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۸۰‬,‭‌م۸ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<۶۰۰۰=شش هزار[ >شش هزار ]طرح گرافیکی ...
هورنانگ ، کلارنس پیرسون ، ۱۸۹۹ - ، گردآورنده ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸/۴‬,‭‍ه۹‌ش۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و نقاشی از درخت
گارنر، فردریک ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۱۰‬,‭‌گ۲۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
منظره سازی :با رنگ و روغن در ۴۰ درس
بلیک ، وندون ؛  تهران بهار   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۱۱۰‬,‭‌ب۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نشانه های تصویری ۱
پورت ،راک ؛  تهران کتابفروشی بهار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۴۵‬,‭‌پ۹‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی چهره با مدل نقاشی از چهره
فاستر، والتر تامس ، ۱۸۹۱- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5