کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور، ن‍ش‍ر ب‍ل‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ه‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -.ن‍ام‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ح‍ق‍وق‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
اد۱۲۳
دا۱۲۳
زب‍ان‌ اوس‍ت‍ای‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ی‍دی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۱۸ - ، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۳۲۴-
ج‍ن‍ی‍دی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۱۸-
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶- ۱۳۶۶
ش‍ه‍ی‍دی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، اح‍س‍ان‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور،ن‍ش‍ر ب‍ل‍خ‌
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور، ن‍ش‍ر ب‍ل‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایرانویچ
بربریان ، مانوئل ، ۱۳۲۴- ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭‌ب۴‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های اوستائی بر پایه فرهنگ کانگا و نگرشی به فرهنگهای دیگر
بهرامی ، احسان ؛  [تهران ] بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۱۴۲‬,‭‌ب۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رستم و سهراب
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸ر۵۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داستان کاموس کشانی
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زال و رودابه
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸ز۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رستم و افراسیاب
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸ر۵۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیژن و منیژه
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رستم و اسفندیار و داستان شغاد
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸ر۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داستان سیا وخش
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
داستان خاقان چین و جنگ رستم با اکوان دیو
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸‌خ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نبرد هاماوران و جنگ هفت پهلوان
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸‌ن۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هفت خوان رستم
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸ - ، اقتباس کننده ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۱‬,‭‌ن۸‍ه۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کلیات اشعار استاد خلیل الله خلیلی
خلیلی ، خلیل الله ، ۱۲۸۶- ۱۳۶۶ ؛  تهران بنیاد نیشابور،نشر بلخ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۰۱۳‬,‭‌ل۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شاهنامه ؛ نام کسان و جای ها
شهیدی مازندرانی ، حسین ؛  تهران بنیاد نیشابور،نشر بلخ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۷‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جهان در ایران باستان
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸- ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۰‬,‭‌ج۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جهان در ایران باستان
جنیدی ، فریدون ، ۱۳۱۸- ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۰‬,‭‌ج۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک