کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار
ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ گ‍روه‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ای‍ن‌، م‍ی‍چ‍ل‌
ب‍ل‍چ‍ر، ج‍ان‌
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
گ‍ل‍داس‍ت‍ون‌،دی‍وی‍د
ش‍ن‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،اداره‌ ک‍ل‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍ع‍ام‍لات‌ س‍ه‍ام‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌،ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیینه اوج ( تصویری از سیمای جانباز در نگاه مردم )
تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۰۱‬,‭آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < بهره وری = بهره وری >در سطح موسسات " طرح ایمپروشر"
فاین ، میچل ؛  تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >در فعالیتهای اقتصادی جدید و پرمخاطره
گلداستون ،دیوید ؛  تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ،اداره کل مستقل معاملات سهام   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌گ۸‌س۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مدیریت بهره وری
بلچر، جان ؛  تهران کارآفرینان ،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ایران . معاونت اقتصادی و برنامه ریزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌ب۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تکنولوژی گروهی
گلشنی ، مجتبی ؛  [تهران ] بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌گ۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری >و تحلیل < بهره وری = بهره وری >
شن ، جورج ؛  [تهران ] بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک