کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍روی‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
اد۱۲۳
دا۱۲۳
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
ای‍ران‌ -ت‍م‍دن‌
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌--ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ادر ت‍رزا -ق‍دی‍س‍ه‌ -، ۱۹۱۰- ۱۹۹۷ م‌
آس‍ی‍ا -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
ت‍اری‍خ‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
گ‍ن‍زال‍ه‌ دو ک‍لاوی‍خ‍و، روی‌، ۱۴۱۲-
آرب‍ری‌، آرت‍ور ج‍ان‌،۱۹۰۵-
اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۳۲- ۸۰۸ ق‌.
س‍وف‍وک‍ل‍س‌،۴۰۶ ؟-۴۹۶ ؟ ق‌ .م‌
ل‍اف‍ون‍ت‍ن‌، ژان‌دو،۱۶۲۱- ۱۶۹۵
وارگ‍اس‌ ی‍وس‍ا، م‍اری‍و، ۱۹۳۶ - م‌
س‍ارت‍ر، ژان‌ پ‍ل‌، ۱۹۰۵- ۱۹۸۰ م‌
م‍ادرت‍رزا
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۶۱۶-۱۵۶۴
اس‍ت‍ری‍ت‌، ال‍ی‍ش‍ی‍ا
 
ناشر:
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ پ‍ارس‍ه‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ پ‍ارس‍ه‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌،۱۳۴۴ ،۱۳۳۷
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قصه های لافونتن
لافونتن ، ژان دو،۱۶۲۱- ۱۶۹۵ ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۱۸۱۱‬,‭‌ف۳‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هملت
شکسپیر، ویلیام ،۱۶۱۶-۱۵۶۴ ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۰۷‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اودیپوس شاه ، اودیپوس در کولونوس ، آنتی گون
سوفوکلس ،۴۰۶ ؟-۴۹۶ ؟ ق .م ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ابن خلدون
ابن خلدون ، عبدالرحمان بن محمد، ۷۳۲- ۸۰۸ ق . ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶/۷‬,‭‌ف‍لا۲‌م۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم انگلستان
استریت ، الیشیا ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۵،۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭DA‬,‭۶۳۰‬,‭‌ف‍لا۵‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میراث ایران
آربری ، آرتور جان ،۱۹۰۵- ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه کلاویخو
گنزاله دو کلاویخو، روی ، ۱۴۱۲- ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،۱۳۴۴ ،۱۳۳۷   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۰۱‬,‭‌گ۹‌س۷‬,‭۱۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مادر ترزا یادداشت های شخصی
مادرترزا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۵۶۸۷۷-۶۶۴۰۶۳۶۰ ،آدرس ناشر :خ انقلاب ، بین دانشگاه و ابوریحان ، ساختمان فروردین ، طبقه ۴ ، واحد۱۵ بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BX‬,‭۵/۴۴۰۶/‌ی۸،‌ت۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تهوع
سارتر، ژان پل ، ۱۹۰۵- ۱۹۸۰ م ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۳‬,‭‌س۲‌ت۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قهرمان عصر ما
وارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶ - م ؛  تهران تلفن ناشر : ۶۶۴۷۷۴۰۵ ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب خیابان فخررازی خیابان شهدای ژاندارمری شرقی پلاک ۷۴ طبقه دوم بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۸۴۹۸‬,‭‌ف‍لا ۴‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک