کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازار
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا --ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، م‍ه‍ران‌
راه‍ن‌، پ‍ری‌،۱۹۳۶-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >مهندسی
راهن ، پری ،۱۹۳۶- ؛  بندر عباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭ر۲ز۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل اقتصاد خرد :نیروهای بازار و جایگاه مکانیسم بازار در تصمیمات اقتصادی ( با تجدید نظر کامل )
افراسیابی ، مهران ؛  بندر عباس دانشگاه ازاد اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک