کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌
دال‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
دخ‍ت‍ران‌ ب‍ی‌خ‍ان‍م‍ان‌ -- ای‍ران‌
س‍ازه‌--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زار پ‍رف‍رم‌-ت‍ری‌ دی‌
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ف‍ی‍زی‍ک‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍ران‍ی‌، ی‍اس‍ر، ۱۳۵۸-
ک‍رن‍ل‌، گ‍ری‌
ب‍ی‍ات‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ی‍وش‍ی‌ ی‍وک‍ا ، دای‍ج‍ی‍رو
<اش‍ورث‌= اش‍ورت‌>، ک‍اورل‍ی‍ن‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
<ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز= ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
ن‍ی‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود ۱۳۳۲-
ب‍رخ‍ورداری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
<ام‍ی‍ر ف‍خ‍رای‍ی‌= ام‍ی‍رف‍خ‍رای‍ی‌>، آزی‍ت‍ا، ۱۳۵۵-
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍اد، ۱۹۶۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍ک‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ ،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
نیکوکار،مسعود ۱۳۳۲- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۹۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بناهای آبی برای مجموعه کارشناسی مهندسی عمران
بیات ،حبیب اله ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ب۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاMDASS
<اشورث = اشورت >، کاورلین ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها>
<لیپشوتز= لیپ شوتز>، سیمور ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی =[ 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰]؛برنامه جامع طراحی ساختمان
حبیب الله ، اشرف ؛  بندرعباس دانشکاه هرمزگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ++[ = C سی پلاس پلاس ]
شیلد، هربرت ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع دلفی
کرنل ، گری ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کامل = ]1.3 xaM oidutS D3 تری دی استودیو مکس ]
پیترسون ، مایکل تاد، ۱۹۶۹- ؛  تهران : بندرعباس نشر مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌پ۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پدیده دختران فراری از منظر روانشناسی و جامعه شناسی
<امیر فخرایی = امیرفخرایی >، آزیتا، ۱۳۵۵- ؛  بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بندرعباس ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۴۹۳‬,‭‌ف‍لا۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل استاتیکی و دینامیکی پروژه های ساختمانی با استفاده از نرم فزار< = d3 -mrofrePپرفورم تری دی >
حیرانی ، یاسر، ۱۳۵۸- ؛  بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بندرعباس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فیزیک آماری
یوشی یوکا ، دایجیرو ؛  بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بندرعباس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴‬,‭‌ی۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < دال ها= دالها >و پی های بتنی مرجع جامع نرم افزارهای < = EFASسیف >برنامه تحلیل و طراحی دال و پی reliatedisC برنامه تهیه نقشه اجرایی
برخورداری ، محمدعلی ، ۱۳۲۹- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ب۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک