کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ره‍ب‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
وق‍ت‌ --ت‍ن‍ظی‍م‌
س‍خ‍اوت‍م‍ن‍دی‌ --داس‍ت‍ان‌
وق‍ت‌--ت‍ن‍ظی‍م‌
ام‍د۱۲۳
 
پدیدآور:
ب‍لان‍چ‍ارد،< ک‍ن‍ت‌ = ک‍ن‌>
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‌
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌،۱۹۳۹ - م‌
 
ناشر:
ل‍ی‍وس‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ف‍را
ج‍ی‍ح‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیر وقت شناس و هدف دار
بلانچارد، کن ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت از راه < ارزش ها = ارزشها>
بلانچارد، کن ؛  فرا   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سخاوت رمز موفقیت
بلانچارد،< کنت = کن > ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۳‬,‭‌ب۸‌س۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب مدیر یک دقیقه ای
بلانچارد، کن ؛  تهران ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هرم معکوس
بلانچارد، کنت ،۱۹۳۹ - م ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ب۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک