کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ع‍ث‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وئ‍ی‌( اس‍لام‌)
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ س‍ن‍ج‍ی‌ -- ف‍رم‌ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)،ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌
م‍ش‍اوره‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌
خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۸-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ی‌ن‍ارد، ج‍ف‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍رون‌ -ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ش‍ل‌
<گ‍ی‍ب‍س‍ن‌= گ‍ی‍ب‍س‍ون‌>، راب‍رت‌ ل‍وئ‍ی‍س‌،۱۹۲۷-
ت‍ی‍ف‍ی‍ن‌،ج‍وزف‌،۱۹۰۵-
ت‍ی‍ف‍ی‍ن‌، ج‍وزف‌،۱۹۰۵ -م‌.
پ‍اک‌ن‍ژاد، رض‍ا،۱۳۶۰-۱۳۰۳
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ن‍ی‍ک‌چ‍ه‍ره‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۱۸-
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
ث‍ن‍ائ‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۲۴-
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ت‍ورک‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌ ،ک‍ارول‌ ا.
<ع‍لاق‍ه‌ ب‍ن‍د= ع‍لاق‍ه‌ب‍ن‍د>، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۱-
 
ناشر:
ارس‍ب‍اران‌: ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اررات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ب‍ع‍ث‍ت‌: روان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ادراک خود" از کودکی تا بزرگسالی :"دیدگاهها، نظریه ها و کاربردهای تربیتی و درمانی
محسنی ، نیک چهره ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌خ۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی اسمبلی
آذری ، غلامرضا،۱۳۱۸- ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵آ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کار با سیستم عامل SOD
آذری ، غلامرضا، ۱۳۱۸- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی بیسیک برای کامپیوترهای کوچک CISAB
می نارد، جف ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مشاوره و راهنمایی
<گیبسن = گیبسون >، رابرت لوئیس ،۱۹۲۷- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌گ۹ز۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی صنعتی
تیفین ،جوزف ،۱۹۰۵- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش شوهرداری در اسلام
پاک نژاد، رضا،۱۳۶۰-۱۳۰۳ ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۲‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ،۱۳۲۱- ؛  تهران بعثت : روان   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ع۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات مدیریت آموزشی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ،۱۳۲۱- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ع۸‌م۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی صنعتی ( ۲)
تیفین ، جوزف ،۱۹۰۵ -م . ؛  تهران موسسه انتشاررات بعثت   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >صنعتی ( ۱)
تیفین ، جوزف ،۱۹۰۵ -م . ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت۹ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استرس برای افراد پرمشغله
تورکینگتون ،کارول ا. ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ت۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
علی ، حقیقتی بر گونه اساطیر
شریعتی ، علی ؛  تهران بعثت   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای < روان شناختی = روانشناختی :>ارزشیابی شخصیت و سلامت روان
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیبشناسی >روانی
آزاد، حسین ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >اجتماعی ( نظریه ها، مفاهیم و کاربردها)
کریمی ، یوسف ؛  تهران ارسباران : بعثت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
آزاد، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۴آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج
ثنائی ، باقر، ۱۳۲۴- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ث۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام الگوی مصاحبه بالینی ، تست افسردگی بک ، مقیاس اضطراب کتل
پرون -بورلی ، میشل ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >تجربی کاربردی
گنجی ، حمزه ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۹ر۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2