کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍رگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ت‍ال‍ی‍ا
ه‍ارم‍ون‍ی‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍طب‍وع‍ات‌
ف‍وگ‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
اد۱۲۳
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
دا۱۲۳
ک‍ن‍ت‍رپ‍وان‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍رل‍ن‍دی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ع‍ک‍اس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ س‍ی‍اه‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اث‍ی‍ر ص‍دا
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ پ‍ردازی‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا
ن‍ق‍د س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌( ن‍م‍ای‍ش‌)
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ک‍روب‍ی‍ن‍ی‌
ژی‍رودو، ژان‌، ۱۸۸۲- ۱۹۴۴
پ‍ان‍ی‍ول‌، م‍ارس‍ل‌، ۱۸۹۵- ۱۹۷۴
ام‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ب‍رم‍ن‌، راب‍رت‌ک‌
ف‍راس‍ت‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍وب‍ر، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۴۶-
م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴-
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۶-
دل‍س‍س‌، ک‍ارل‍و
ژدال‍ژ، آن‍دره‌، ۱۸۵۶- ۱۹۲۶
م‍اه‍وت‍ی‌، م‍ه‍ری‌
ق‍ادری‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌
دوب‍وا، ت‍ئ‍ودور، ۱۸۳۷- ۱۹۲۴
آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲
 
ناشر:
ب‍رگ‌
ن‍ش‍ر ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل باس ها و آوازهای داده شده
دوبوا، تئودور، ۱۸۳۷- ۱۹۲۴ ؛  تهران نشر برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۵۰‬,‭د۹‌ح۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توپچنار
شاه حسینی ، انسیه ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ش۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آن شب بارانی :مجموعه داستان
ماهوتی ، مهری ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ف‍لا۹آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آینه جادو
آوینی ، مرتضی ، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲ ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭آ۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی برای مطبوعات " فتوژورنالیسم "
کوبر، کنت ، ۱۹۴۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۲۰‬,‭‌ک۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله ای در کنترپوان و فوگ
کروبینی ؛  تهران نشر برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۵۵‬,‭‌ک۴ر۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رساله فوگ
ژدالژ، آندره ، ۱۸۵۶- ۱۹۲۶ ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۵۹‬,‭ژ۴ر۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیر و سلوک سینمایی
مددپور، محمد، ۱۳۳۴- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌م۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حرفهای مقدماتی پیرامون :کاربرد صدا در سینما
سیفی ، حجت الله ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۷‬,‭‌س۹‌ح۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ده فیلم ، ده نقد
فراستی ، مسعود ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۵۵‬,‭‌ف۴د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مبانی شخصیت پردازی در سینما :بررسی ساختار، تجلی ، و ابعاد شخصیت دراماتیک
امامی ، مجید ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ش۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در تئاتر :مجموعه مقالات
قادری ، نصرالله ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ق۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات نمایشی در روم :لوسییوس انییوس سه نه کا و تراژدی رومی همراه باترجمه نمایشنامه تی اس تیز
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۶۸۴‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تئاتر سیاهپوستان آمریکائی
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۲۷۰‬,‭‌س۹‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نمادگرائی ( سمبولیسم = ]msilobmyS]( در ادبیات نمایشی
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۳۳‬,‭‌س۸‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روند فیلمنامه نویسی
برمن ، رابرت ک ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۶‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش ادبیات نمایشی نو در ایرلند، در سه کتاب و همراه با ترجمه و تفسیر هشت نمایشنامه نمونه
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PR‬,‭۸۷۸۹‬,‭‌ن۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آقای توپاز :نمایشنامه ای در چهار پرده
پانیول ، مارسل ، ۱۸۹۵- ۱۹۷۴ ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۰۸‬,‭‌ف‍لا۹آ۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الکتر
ژیرودو، ژان ، ۱۸۸۲- ۱۹۴۴ ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۱‬,‭‌ی۴۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی برای شما
دلسس ، کارلو ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۶‬,‭د۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4