کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍روب‍ل‌، ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍روب‍ل‌، ج‍ان‌
ج‍ان‌ س‍ی‌ ب‍روب‍ل‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی با مداد
بروبل ، جان ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۰‬,‭‌ب۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی با مداد
جان سی بروبل ؛  بهار   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۰‬,‭‌ب ۴ ‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک