کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍وی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍وی‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
طه‌، ح‍م‍دی‌
ه‍ی‍ل‍ی‍ر، ف‍ردری‍ک‌
<رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ک‌= رض‍ائ‍ی‌ ن‍ی‍ک‌>، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۵۴-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
اس‍ت‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍ن‍در: ن‍ش‍ر ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات < :برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی ، پویا، و با اعداد صحیح
طه ، حمدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >پویا
اصغرپور، محمدجواد، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱-۲)
هیلیر، فردریک ؛  تهران تندر: نشر جوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل تحقیق در عملیات ( پژوهش عملیاتی )هیلیر و لیبرمن
<رضایی نیک = رضائی نیک >، ابراهیم ،۱۳۵۴- ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک