کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌،۱۳۳۰-
<ح‍م‍ی‍دی‌ زاده‌= ح‍م‍ی‍دی‌زاده‌>، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۵-
<رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ک‌= رض‍ائ‍ی‌ ن‍ی‍ک‌>، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۵۴-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۳۱۸-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
اس‍ت‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >غیرخطی = غیر خطی ( >نامقید )در((تحقیق درعملیات ))
اصغرپور، محمدجواد،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸‬,‭‌ف‍لا۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<حل المسائل = حل المسائل < >برنامه ریزی = برنامه ریزی >ریاضی
آریانژاد، میربهادرقلی ،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷‬,‭آ۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل تحقیق در عملیات ( پژوهش عملیاتی )هیلیر و لیبرمن
<رضایی نیک = رضائی نیک >، ابراهیم ،۱۳۵۴- ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >غیرخطی = غیر خطی ( >مقید )در((تحقیق درعملیات ))
اصغرپور، محمدجواد،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸‬,‭‌ف‍لا۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >غیرخطی
<حمیدی زاده = حمیدی زاده >، محمدرضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸‬,‭‌ح۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک