کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ -- ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
م‍ه‍رگ‍ان‌،< م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا>، ۱۳۳۴-
ه‍ی‍ل‍ی‍ر، ف‍ردری‍ک‌
م‍ه‍رگ‍ان‌،< م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا>
خ‍ادم‍ی‌ زارع‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۴۶ -، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ه‍رگ‍ان‌،<م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا >،۱۳۳۴-
ب‍ازارا، م‍خ‍ت‍ار
ه‍رم‍ن‍س‍ون‌، راج‍ر
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍رون‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
گ‍ل‍ی‍ک‍س‍م‍ن‌، آب‍راه‍ام‌
<س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د
طه‌، ح‍م‍دی‌
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌،۱۳۳۰-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
آری‍ان‍ژاد،< م‍ی‍ر ب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌= م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌>، ۱۳۳۰-
ب‍رادل‍ی‌، اس‍ت‍ف‍ان‌،۱۹۴۱-
طل‍وع‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۸ -گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
س‍روش‌ دان‍ش‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ت‍ن‍در: ن‍ش‍ر ج‍وان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍م‌ لاک‍ی‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
آذرخ‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی و آنالیز< تصمیم گیری = تصمیم گیری >
<سیدحسینی = سید حسینی >، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی ( الگوریتمهای نوین )
آریانژاد، میربهادرقلی ،۱۳۳۰- ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭آ۴‌ب۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات < :برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی ، پویا، و با اعداد صحیح
طه ، حمدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( ۱-۲)
هیلیر، فردریک ؛  تهران تندر: نشر جوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی
برونسون ، ریچارد ؛  تهران شرکت سیم لاکی فارس   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ب۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر برنامه ریزی خطی و نظریه بازیها
گلیکسمن ، آبراهام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌گ۹د۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی و جریانهای شبکه
بازارا، مختار ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ب۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و نکات < پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات >با استفاده از سوالات چهار جوابی
مهرگان ،< محمد رضا= محمدرضا> ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات :>برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ،< محمد رضا= محمدرضا>، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی
هرمنسون ، راجر ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‍ه۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات
طه ، حمدی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تحقیق در عملیات ؛ با رویکرد مدیریت مالی ، منابع انسانی و بازاریابی
مومنی ، منصور ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۸۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات
مهرگان ،<محمد رضا= محمدرضا >،۱۳۳۴- ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسایل تحقیق در عملیات همراه با راهنمای نرم افزار< = aroT تورا>
طلوع ، مهدی ،۱۳۴۸ -گردآورنده ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی ریاضی کاربردی
برادلی ، استفان ،۱۹۴۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ب۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<حل المسائل = حل المسائل < >برنامه ریزی = برنامه ریزی >ریاضی
آریانژاد، میربهادرقلی ،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷‬,‭آ۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی
آریانژاد،< میر بهادر قلی = میربهادرقلی >، ۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست تحقیق در عملیات ۱ =hcraeser snoitarepOاولین مجموعه تست تحقیق در عملیات ، آمادگی آزمون کارشناسی ارشد
خادمی زارع ، حسن ،۱۳۴۶ -، گردآورنده ؛  تهران سروش دانش : دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌خ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2