کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ --ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ --ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ب‍رق‌ --ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رق‌ --ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
دس‍ور، چ‍ارل‍ز
<ه‍ی‍ث‌= ه‍ی‍ت‌>، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۹۲۰-
خ‍ام‍ن‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌،۱۹۲۰-
ش‍ه‍راب‍ی‌ راد، م‍ه‍رداد، ۱۳۵۴-
راس‍خ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌، ۱۹۲۰-
<دس‍ور= دس‍ر>، چ‍ارل‍ز
ن‍ظری‌ ه‍ری‍س‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۵۷-
وال‍ه‌، ن‍ورال‍ه‌
ک‍ام‍ل‌ ، ح‍م‍ی‍د
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ص‌
ف‍روزش‌
آش‍ی‍ن‍ا، ف‍ن‌ آذر، ک‍ی‍م‍ی‍ا گ‍س‍ت‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌، ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ، ۱۹۲۰- ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ، ۱۹۲۰- ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل تحلیل مهندسی مدار ویلیام اچ .هیت - جک ای .کمرلی
تبریز سازش   ، ۱۳-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
واله ، نوراله ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭و۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
<هیث = هیت >، ویلیام ،۱۹۲۰- ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و< شبکه ها= شبکه ها[ >چارلز دسور، ارنست کوه ]
راسخی ، جلیل ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭ر۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ،۱۹۲۰- ؛  مشهد نما   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل مسایل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ؛  تهران نشر علوم روز، نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
<دسور= دسر>، چارلز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار( ۱ )ویلیام اچ .هیت - جک ای .کمرلی ، استیون دوربن
تبریز عبادی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسایل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
کامل ، حمید ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و< شبکه ها= شبکه ها[ >چارلز دسور، ارنست کوه ]
خامنیان ، امیرعباس ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌خ۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها چارلز دسور - ارنست کوه
کرمی شاهنده ، رضا، ۱۳۵۲- ؛  تبریز آشینا، فن آذر، کیمیا گستر   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل نظریه اساسی مدارها و< شبکه ها= شبکه ها >بر اساس تالیف ارنست کوه - چارلز دسور مشتمل بر...
شهرابی راد، مهرداد، ۱۳۵۴- ؛  تهران سهادانش ، تخت سلیمان   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و< شبکه ها= شبکه ها>
نظری هریس ، فرهاد، ۱۳۵۷- ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ن۶‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تجزیه و تحلیل مهندسی مدار هیت
نظری هریس ، فرهاد، ۱۳۵۷- ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
نظری هریس ، فرهاد، ۱۳۵۷- ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک