کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رخ‍ورداری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍ازه‌ ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
دال‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍ازه‌--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ب‍رخ‍ورداری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
دان‍ش‍ک‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی با استفاده از نرم افزار< =0002 SBATEاتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران دانشگاه زنجان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >بتنی با استفاده از نرم افزار< = 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران :دانشگاه هرمزگان ،مرکز خدمات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی =[ 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰]؛برنامه جامع طراحی ساختمان
حبیب الله ، اشرف ؛  بندرعباس دانشکاه هرمزگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع و کاربردی نرم افزار< = EFASسیف :>طراحی دالهای دو طرفه طراحی انواع پی ها( گسترده ، نواری ، منفرد)
برخورداری ، محمدعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < دال ها= دالها >و پی های بتنی مرجع جامع نرم افزارهای < = EFASسیف >برنامه تحلیل و طراحی دال و پی reliatedisC برنامه تهیه نقشه اجرایی
برخورداری ، محمدعلی ، ۱۳۲۹- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۷۴‬,‭‌ب۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک