کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍م‌،< ج‍ی‌ ک‍ی‌.= س‍ی‍گ‍ل‌>، ۱۹۴۳ - م‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ب۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دارایی ها( حسابداری میانه )
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ح۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بازرگانی :مباحثی در دارائیهای جاری
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ب۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع سازمان استراتژی محور( با معرفی روش ارزیابی متوازن )
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ب۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت
شیم ،< جی کی .= سیگل >، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ش۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک